Načítavam stránku...

Podmienky prijatia na štúdium 1. stupňa štúdia

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakulty je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakúlt je vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej častí. EU v Bratislave a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň maturitnej skúšky ani na jej predmety a ich výsledky.

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádza- čov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.

 

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov

Štipendisti

  • rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR,
  • absolvovanie ÚJOP UK (okrem uchádzačov z ČR),
  • test na prijímacej skúške zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR).

Samoplatcovia

  • rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR,
  • absolvovanie ÚJOP UK (okrem uchádzačov z ČR),
  • test na prijímacej skúške zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR),
  • uzatvorená zmluva.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia pozostáva z písomných testov:

  • zo všeobecných študijných predpokladov,
  • z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty (na Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Fakulte medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach).

Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno na Fakulte podnikového manažmentu vykonať z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného ako slovenského jazyka podľa ponuky fakulty.

Štúdium na EU v Bratislave a jej fakultách (okrem Fakulty aplikovaných jazykov) vyžaduje od prijatých uchádzačov znalosť dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky). Znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude uchádzač robiť prijímaciu skúšku a ktorý bude študovať od zimného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni pokročilý (B2), znalosť druhého cudzieho jazyka (ktorý bude prijatý uchádzač študovať od letného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni mierne pokročilý (B1). 

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?