Načítavam stránku...

Podmienky prijatia na štúdium 2. stupňa štúdia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia Fakulty podnikového manažmentu je ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe študijných odborov 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, alebo 3.3.13 Finančný manažment, resp. v príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 Ekonómia a manažment. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, môže mu dekan fakulty po prijatí do 2. stupňa štúdia určiť vykonanie diferenčných skúšok.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia Fakulty podnikového manažmentu

Uchádzač, ktorý absolvoval na FPM EU v Bratislave študijný program 1. stupňa štúdia a za 3. ročník vykonal všetky skúšky a zápočty má odpustenú prijímaciu skúšku.Uchádzač, ktorý nespĺňa predchádzajúcu podmienku - uchádzač z FPM, z inej fakulty EU v Bratislave alebo inej vysokej školy alebo uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore podskupiny 3.3 musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na 2. stupeň štúdia formou písomného testu, ktorého obsah tvoria otázky a úlohy v rozsahu jadra znalostí 1. stupňa štúdia na Fakulte podnikového manažmentu; ide o tieto predmety:

  • Manažment,
  • Podnikové hospodárstvo,
  • Podnikové financie,
  • Nákladový controlling,
  • Riadenie ľudských zdrojov,
  • Firemné plánovanie,
  • Finančno-ekonomická analýza podniku,
  • Manažment výroby.

 

Tézy k príprave na prijímaciu skúšku vrátane zoznamu študijnej literatúry obdrží uchádzač súčasne s pozvánkou.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa konania náhradného termínu prijímacej skúšky doručiť na Študijné oddelenie Fakulty podnikového manažmentu úradne overenú fotokópiu diplomu (Bc.), dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Začiatok písomných testov je o 9.00 hodine a predpokladaná doba trvania je do 10.30 hodiny. Predpokladané ukončenie prijímacej skúšky vyhlásením výsledkov písomných testov je po 14.00 hodine.

Z odborného testu prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 150 bodov. Uchádzač úspešne vykoná test, ak získa minimálne 100 bodov. Počet bodov sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov. Ak uchádzač nevykoná úspešne test, nevyhovel na prijímacej skúške a nemôže byť zaradený do kvalitatívneho poradia uchádzačov o prijatie na štúdium. Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, poradie tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov (150) a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s minimálnym počtom bodov. Počet získaných bodov oznámi fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky.

O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie na Fakulte podnikového manažmentu rozhoduje dekan fakulty na základe zásad schválených Akademickým senátom fakulty. Dekan fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uvedením v prihláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, môže dekan fakulty prijať  na iný študijný program fakulty, v ktorom sú voľné kapacity. Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan fakulty podľa ďalšieho kvalitatívneho poradia týchto uchádzačov, alebo môže ako ďalšie kritérium použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený na prihláške v 2. poradí).

Uchádzačom o štúdium pošle dekan fakulty podľa  hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky rozhodnutie o prijatí alebo rozhodnutie o neprijatí do 14 dní od ukončenia prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade s § 58 zákona č. 131/2002 Z. z. 

Uchádzači, ktorí budú prijatí na  štúdium na Fakultu podnikového manažmentu EU, sú povinní sa osobne zúčastniť zápisu podľa pokynov, ktoré obdržia písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?