Načítavam stránku...

Spoločný seminár k záverečnej práci pre študentov končiacich ročníkov sa uskutoční:

pre 3. ročník, I. stupeň dňa 30.9.2019 od 12:30 do 13:30 v miestnosti B1.04,

pre 2. ročník, II. stupeň dňa 2.10.2019 od 12:30 do 13:30 v miestnosti B1.04.

Účasť je povinná.

Už tradične môžu študenti vysokoškolského štúdia podať žiadosť o študentskú pôžičku v jednom z dvoch termínov: 15. september 2019 a 31. október 2019. Na získanie pôžičky je nutné aby študent vyplnil tlačivo, ktoré nájde na webovom sídle fondu https://www.fnpv.sk/ziadost-o-studentsku-pozicku a zaslal ho na adresu fondu. Nakoľko sa fondu oproti minulému akademickému roku podarilo navýšiť objem finančných prostriedkov určených na študentské pôžičky na 4 500 000 eur, môžu študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020 získať finančnú výpomoc až do výšky 3 500 eur a študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia až do výšky 6 000 eur. Študent pritom môže pôžičku využiť na čokoľvek.

Základné informácie o fonde

Fond vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám - študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku.

Výhody študentskej pôžičky

-              počas štúdia sa pôžička neúročí, ani nespláca,

-              pôžička je bezúčelová, 

-              o študentskú pôžičku je možné požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby štúdia,

-              odpustenie časti pôžičky,

-              nárok na odklad splátok pôžičky,

-              po ukončení štúdia sa pôžička úročí nízkou úrokovou sadzbou, iba 3 % p. a. (ročne),

-              štátom poskytované pôžičky.

Viac informácií sa dozviete na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.

 

Vzhľadom na skutočnosť, aby nedochádzalo ku kolíziám v rozvrhu, pre študentov 2. ročníka, ktorí prenásajú predmet Matematika v ZS, budú vytvorené samostatné krúžky, ktoré budú vytvorené aj v centrálnom rozvrhu.

Rozdelenie do týchto krúžkov bude zverejnené na nástenke KMA (8. poschodie) v pondelok 9.9.2019.

 

Kurzy akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského (kurz č. 12*) a tiež kurzy druhého jazyka talianskeho (kurzy 9* a 11) a francúzskeho (kurz č. 9*) nie sú v rozvrhu pre nízky počet prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov zo všetkých resp. z viacerých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra.

Informácie o stretnutiach s vyučujúcimi budú zverejnené do piatka 13. 9. 2019.

 

Do rozvrhového okienka v AISe sa treba zapísať, hoci predmet nemá priradený deň a čas – tento údaj bude doplnený podľa dohody študentov s vyučujúcim.

*Čísla kurzov sú uvedené v názve kurzu v AISe ako posledný údaj za názvom v zátvorke.

 

Rozdelenie študentov do krúžkov

Rozvrh hodín pre 1. ročník, I. stupeň - Ekonomika a manažment podniku

Rozvrh hodín pre 1. ročník, I. stupeň - Finančný manažment

Rozvrh hodín pre 1. ročník, I. stupeň - Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

Rozdelenie študentov na prednášky - Ekonomika a manažment podniku

 

Predmet Krúžky Prednáška
Financie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 Streda 9,15 v B107 (budova NHF, OF)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Streda 17,00 v B108 (budova NHF, OF)
Základy práva 1, 6, 7, 8, 9, 13, 16 Štvrtok 11,00 v B108 (budova NHF, OF)
2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 Štvrtok 7,30 v B108 (budova NHF, OF)
Podnik a podnikanie 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 Streda 11,00 v B1.04 (budova rektorátu)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Utorok 13,30 v B1.03 (budova rektorátu)
Informatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 Utorok 9,15 v B1.03 (budova rektorátu)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Pondelok 15,15 v B1.03 (budova rektorátu)
Psychológia Všetci spolu Utorok 15,15 v B1.03 (budova rektorátu)

 

 

Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov prostredníctvom AIS

V termíne 9. septembra od 8:00 hod. do 23:59 hod.

Cudzí jazyk I.

Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov 

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na nástenke a na webovej stránke FAJ.)
 • Cudzí jazyk II.

  Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na nástenke a na webovej stránke FAJ.)
 •  

  Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS

  V termíne od 13. septembra 8:00 hod. do 16. septembra 23:59 hod.

  Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa EMP a FM na konkrétne rozvrhové okná.

  V prípade, že majú záujem o telovýchovné aktivity aj študenti iných ročníkov, je potrebné požiadať na študijnom oddelení o zápis predmetu Telovýchovné aktivity (0 kreditov) do zápisného listu.

   

  Naši študenti, dovoľte mi sprostredkovať výzvu na predkladanie žiadostí o študentské aj absolventské zahraničné stáže v ak. roku 2019/2020.

  Informácie o stážach

  Stáž možno absolvovať v období október 2019 - september 2020. Stáž možno uznať za Prax k záverečnej práci predpísanú v druhom ročníku druhého stupňa štúdia (6 kreditov).

  Obdobie nominácií na mobilitu sa uzatvára 15.10. 2019. V prípade záujmu zaregistrujtesa do aplikácie Study Abroad , prihlášku vyplňte, podpíšte aodovzdajte na D5.33.

  doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
  prodekan / vice-dean
  zahraničné vzťahy / foreign affairs
  +421/2/67295533

  FaLang translation system by Faboba

  Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

  ENTER transfer for Combinations

  RESTAURA for Combinations

  Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?