Načítavam stránku...

Aktuálny zoznam vedeckých projektov a grantov riešených v roku 2016.

 

VEGA

Reg. číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Katedra
1/0857/16 Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí Majdúchová Helena, prof. Ing., CSc. KPH
1/0404/16 Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu. Hrvoľová Božena, prof. Ing., CSc. KPF
1/0007/16 Dopad vývoja globálnej ekonomiky a trendov smerovania hospodárstva eurozóny na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR Bikár Miloš, Ing., PhD. KPF
1/0184/16 Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia podnikateľských subjektov a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR Lénártová Gizela, doc. Ing., PhD. KPF
1/0609/16 Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu ku špecifikám podnikateľských modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru Blštáková Jana, Ing., PhD. KMŽ
1/0546/15 Hodnotenie výkonnosti moderných marketingových prístupov a ich dosah na výkonnosť podniku Grančičová Katarína, Ing., PhD. KPH
1/0784/15 Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu Gabriela Dubcová, Ing. Mgr., PhD. KPH
1/0264/15 Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov Kardoš Peter, doc. Ing., PhD. KPH
1/0305/15 Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov Dupaľ Andrej, prof. Ing., CSc. KMVL
1/0844/15 Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky Rybárová Daniela, Ing., PhD. KPH
1/0709/15 Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania novozaložených i etablovaných aktívnych malých a stredných podnikov v SR Šúbertová Elena, doc. Ing., PhD. KPH
1/0128/15 Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti Tóth Miroslav, doc. Ing., PhD. KPH
1/0019/15 Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie start-upov Slávik Štefan, prof. Ing., CSc. KMŽ
1/0662/15 Ekonomické-sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch. Polednakova Anna, prof. Dr. Ing. KPF
1/0067/15 Verifikácia a implementácia modelovania výkonnosti podniku v nástrojoch finančného rozhodovania Hyránek Eduard, Ing., PhD. KPF
1/0336/14 Nové trendy v modelovaní podnikových procesov a optimalizácia procesných máp v podnikoch Filanová Jana, Ing., PhD. KIM
1/0008/14 Kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných finančných trhov Markovič Peter, prof. Ing., PhD. KPF
1/0316/14 Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku Szabo Ľuboslav, prof. Ing., CSc. KMŽ
1/0539/14 Požiadavky na pracovnú a manažérsku spôsobilosť (kompetentnosť) pracovníkov verejnej správy Porvazník Ján, prof. Ing., CSc. KMŽ
1/0229/14 Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania Majtán Miroslav, prof. Ing., CSc. KMŽ
1/0933/14 Možnosti aplikácie nástrojov Business Intelligence na rozvoj znalostí v rámci budovania projektovo-orientovanej organizácie Marsina Štefan, Ing., PhD. KMŽ

 

KEGA

Reg. číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Katedra
014EU-4/2016 Príprava obsahu a štruktúry predmetov zameraných na rozvoj základných podnikateľských vedomostí a zručností absolventov neekonomických zdravotníckych študijných odborov. doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD. KMŽ
029EU- 4/2015 Vytvorenie elektronického portálu a voľne dostupného systému výučby analyticko - štatistických metód v sociálnych vedách pomocou opensource softvéru PSPP. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD. KIM
030EU- 4/2015 Diagnosticko-prognostický monitoring podnikateľských subjektov ako nástroj konkurenčnej výhody a rozvoja podnikateľského prostredia Slovenskej republiky. Ing. Martin Križan, PhD. KPH
041EU- 4/2015 Nové trendy v zefektívňovaní daňovej správy v rámci EÚ Ing. Katarína Vavrová, PhD. KPF
042EU- 4/2015 Ekonomická analýza podniku (Praktikum) Ing. Daniela Tučníková (Sovíková), PhD. KPF
042EU- 4/2014 Výchova študentov a absolventov v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD. KPH
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?