Načítavam stránku...

Výskumné projekty riešiteľov katedry podnikovohospodárskej realizované v akademickom roku 2013/2014  sa zameriavali na oblasti zodpovedného podnikania MSP, definovania štandardov CSR, zistenie, analýzu, komparáciu a hodnotenie legislatívy pre účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií, návrhy adekvátnych spôsobov preventívneho predchádzania krízovému stavu  podnikateľských subjektov, na rozbor jednotlivých metód podnikovej diagnostiky, regulácie monopolov na nadnárodných trhoch. Zadefinovaním počiatočného skúmaného stavu a modelov riešenia stanovenej problematiky sa dosahujú riešenia s reálne testovanými aplikáciami. Výsledky skúmaných oblastí majú reálne prepojenie na praktickú sféru a definovanie adekvátneho cieľového modelového správania.

 

Ciele výskumu katedry na akademický rok 2014/2015 sú nasledovné:  

 • zistenie, analýza, komparácia a hodnotenie legislatívy pre účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií, ekonomické kompetencie podnikov na princípe VZ, hospodárenie s projektovými prostriedkami medzinárodného charakteru,
 • pomocou vybraných analytických metód a nástrojov navrhnúť adekvátne spôsoby preventívneho predchádzania krízovému stavu  podnikateľských subjektov vychádzajúc z poznatkov  historického  vývoja  svetových hospodárskych kríz,
 • vedecká analýza je zameraná na rozbor jednotlivých metód podnikovej diagnostiky a systémov včasného varovania a ich možné prispôsobenie konkrétnym podmienkam v podnikoch,
 • teória regulácie monopolov na nadnárodných trhoch dominantných subjektov sieťových odvetví s vysokým stupňom koncentrácie a v prostredí produktovej a cenovej diferenciácie,  
 • príprava stratégie zodpovedného podnikania MSP (podľa typológie podnikov), 
 • realizácia výskumu existujúceho stavu dobrovoľníctva v podnikoch SR (všetky typy). 

Vedenie katedry

Vedúci katedry: prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.

Zástupkyňa vedúceho: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Tajomníčka katedry: doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD.

Vedecký tajomník: Ing. Bc. Peter Štetka, PhD.

Sekretárka: Albína Mituchová

 

Oddelenia katedry

Oddelenie Hodnotových procesov podniku

Vedúca: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Oddelenie Mikroekonómie a podnikových stratégií

Vedúca: prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD. 

 

História katedry

Na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave v školskom roku 1951/1952 vznikol študijný odbor ekonomika priemyslu. Zodpovednosť za tento študijný odbor dostala Katedra ekonomiky priemyslu, ktorá vznikla v školskom roku 1950/1951 vyčlenením z Ústavu priemyslu a stavebníctva. Katedra ekonomiky priemyslu, a teda aj jej pokračovateľka Katedra podnikovohospodárska, patrí medzi najstaršie katedry školy.

V roku 1990 sa Katedra ekonomiky a riadenia priemyslu premenovala na Katedru podnikovohospodársku. Katedra do roku 1992 bola gestorom študijného odboru ekonomika priemyslu a zároveň študijnej špecializácie ekonomika stavebníctva. Neskoršie bola gestorom študijného odboru podnikový ekonóm. Od školského roku 1995 gestoruje študijnú špecializáciu ekonomika podnikateľského subjektu v rámci študijného odboru ekonomika a manažment podniku. Po zavedení študijných programov v roku 2004 je katedra gestorom dvoch programov: Ekonomika podniku a spolugestorom Manažment a ekonomické znalectvo.

 

Súčasnosť katedry

Katedra podnikovohospodárska sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci bakalárskeho základu štúdia sa na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Podnikové hospodárstvo. Ďalšími predmetmi zabezpečovanými katedrou významne dotvára profil absolventa daného študijného odboru.

 

Aktivity katedry

Katedra realizuje bohatú vedeckovýskumnú činnosť. Participuje na riešení úloh VEGA, KEGA, APVV, Visegrad Fund a projektov mladých vedeckých pracovníkov, pričom jednotlvé výsledky prezentuje na vedeckých konferenciách EU v Bratislave a jej fakultách, na vedeckých konferenciách v zahraničí, v domácich a zahraničných časopisoch a využíva ich v pedagogickom procese ako aj pri tvorbe odbornej literatúry.

Predmet I. a II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • Ing. Milan Kubica, PhD.

 

Vyučujúci

 • Ing. Milan Kubica, PhD.

 

Anotácia predmetu

Cieľom výučby je oboznámiť študentov s problematikou súdneho inžinierstva, znaleckej činnosti, organizácie riadenia a kontroly znaleckej činnosti, ako aj právnou úpravou znaleckej činnosti. Hlavným je cieľom rozšíriť študentom odborné vedomosti z metodiky ohodnocovania majetku a stanovenia všeobecnej hodnoty. Zaoberá sa historickým vývojom, právnymi aspektmi a metodikou znaleckej činnosti s ohľadom na všetky znalecké odbory ako aj podnikové hospodárstvo. V praktickej časti študenti vypracúvajú znalecké posudky pri dodržaní všetkých náležitostí, súčastí a povinných príloh. Ide o znalecké posudky na pozemok, byt, resp. rodinný dom, auto, počítač i podnik pre rôzne účely. Toto štúdium vytvára predpoklady pre praktické využitie znaleckej činnosti ako aj pre samotný výkon pozície znalca v znaleckej praxi.

Predmet I. a II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Peter Kardoš, PhD.

 

Vyučujúci

 • doc. Ing. Peter Kardoš, PhD.,
 • Ing. Miroslav Jakubec, PhD.

 

Anotácia predmetu

Zdrojové zabezpečenie podnikateľskej činnosti, investície, investičné rozhodovanie, stanovenie hodnoty podniku, ohodnocovanie majetku podniku, hodnota podniku v procese reštrukturalizácie, metódy ohodnocovania podniku, ohodnocovanie hmotného a nehmotného IM, úroková miera, synergie, optimalizácia hodnoty podniku, komplexné príklady na ohodnocovanie podnikov podnikateľskou, majetkovou, likvidačnou a kombinovanou metódou.

Predmet I. a II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Peter Kardoš, PhD.

 

Vyučujúci

 • doc. Ing. Peter Kardoš, PhD.,
 • Ing. Miroslav Jakubec, PhD.

 

Anotácia predmetu

Charakteristika základných pojmov v oblasti realitnej činnosti. Vplyv daňového systému Slovenskej republiky na realitnú činnosť, charakteristika realitného trhu. Činnosť realitných kancelárií v podmienkch SR. Postup nadobudnutia bytu, rodinného domu, softvérová podpora v oblasti realitných kancelárií. Nové trendy v bývaní, realizácia rodinného domu. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, sprácovská činosť v oblasti nehnuteľností. Nové trendy v ohodnocovaní stavebných objektov, postupy ohodnocovania jednotlivých typov nehnuteľností. Development – charakteristika, subjekty, činnosti, procesy. Yield – rozhodujúci ukazovateľ výnosnosti developerských projektov. 

Predmet I. a II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc.

 

Vyučujúci

 • Ing. Jana Hlaváčiková, PhD.

 

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je poskytnúť informácie o teoretických koncepciách a praktickom výkone politiky ochrany hospodárskej súťaže. Študenti získajú poznatky o cieľoch a nástrojoch súťažnej politiky. Oboznámia sa so základnými ekonomickými metódami pre uskutočnenie analýzy zneužitia dominantného postavenia, koncentrácií a dohôd obmedzujúcich súťaž. Zameriava sa aj na zhodnotenie ekonomických dopadov protisúťažných konaní ekonomických subjektov, ich vplyvu na spotrebiteľov ako aj na zmeny v štruktúre trhov.

Predmet I. a II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

 

Vyučujúci

 • doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
 • Ing. Jana Hlaváčiková, PhD.

 

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je pripraviť absolventa fakulty na realizáciu činností v oblasti controllingu a v širšom chápaní pre pozíciu manažéra s detailnými poznatkami, aby adekvátne vedel využiť controllingové nástroje zodpovedajúce situácii podniku. Obsah výučby je zameraný na podstatu a význam controllingu pre riadenie podniku ako subsystémovej zložky, optimalizáciu systému ukazovateľov nákladov, výnosov a vybraných položiek aktív a pasív pre účely riadenia, definovanie základných vzťahov medzi finančným účtovníctvom, manažérskym účtovníctvom, nákladovým a vnútropodnikovým účtovníctvom. Relevantnou časťou je zvládnutie praktickej aplikácie nástrojov operatívneho a strategického controllingu a paralelne i informačného systému controllingu v podniku.

Predmet I. a II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Anna Neumannová, CSc.

 

Vyučujúci

 • doc. Ing. Anna Neumannová, CSc.,
 • Ing. Stanislava Deáková, PhD.

 

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s podstatou a možnosťami diagnostikovania okolia podniku, podniku ako celku, prostredníctvom diagnostiky jeho životného cyklu, resp. fáz transformačného procesu, prostredníctvom viacerých metód a s využitím počítačovej podpory. Súčasťou predmetu je tiež zorientovať študentov vo východiskách a metódach diagnostiky podnikových rizík, diagnostiky ľudských zdrojov, ako aj diagnostiky šedej ekonomiky.

Predmet I. a II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • Ing. Daniela Rybárová, PhD.,
 • Ing. Nora Grisáková, PhD.

 

Vyučujúci

 • Ing. Daniela Rybárová, PhD.,
 • Ing. Nora Grisáková, PhD.,
 • Ing. Slávka Šagátová, PhD.

 

Anotácia predmetu

Podnikateľské riziko je zamerané na jednej strane na základné teoretické vymedzenie  problematiky rizika v oblasti podnikania pre zjednotenie pohľadu na podstatu a význam rizika v podniku, čo je základom  jeho efektívneho riadenia. Na druhej strane využitím noriem upravujúcich riadenie rizika v podniku je teoretické vymedzenie problematiky rozšírené o možnosti praktického použitia pri zavádzaní riadenia rizika v podniku. 

Podnikateľské riziko je rozšírené aj o základné poznatky z teórie reálnych opcií s praktickým využitím pri hodnotení projektov a riadení rizika projektov.

Predmet I. a II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

 

Vyučujúci

 • doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

 

Anotácia predmetu

Cieľom výučby je oboznámiť študentov s dôvodmi vzniku a systémom fungovania Európskej únie. Súčasne predmet poskytuje množstvo informácií z viacerých oblastí pre budúcich manažérov a ekonómov podnikov, najmä s orgány Európskej únie a ich kompetenciami.

Ďalej sa analyzuje:

 • hospodárska a sociálna súdržnosť v EU,
 • všeobecná daňová politika a dôsledky daňovej diferenciácie v EÚ,
 • spoločné politiky v EU.

Študenti sú oboznámení aj s oblasťami:

 • Hospodárska charakteristika členských krajín EÚ a aktuálne problémy členských krajín EÚ.
 • Vonkajšie vzťahy EÚ.
 • Všeobecná rozvojová politika.
 • Vzťahy EU k tretím krajinám.

Dôraz sa kladie na spracovanie projektov zahrnujúcich komparáciu podnikateľského prostredia v SR a v konkrétnych krajinách EÚ.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?