Načítavam stránku...

Vo vedecko-výskumnej činnosti Katedra podnikových financií ešte v roku 1998 úspešne ukončila riešenie grantovej výskumnej úlohy "Rozvoj teórie finančného manažmentu podniku v podmienkach globalizácie ekonomiky". Za vyriešenú výskumnú úlohu Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV udelila riešiteľom výskumnej úlohy certifikát so záverečným hodnotením "splnili ciele vynikajúco". Neskôr členovia katedry podieľali na riešení grantovej úlohy "Rozvoj teórie finančného manažmentu podniku v podmienkach globalizácie ekonomiky" a "Vplyv globalizácie na finančný a daňový systém. Doba riešenia výskumných úloh bola januára 2002 až do decembra 2004. V súčasnosti je v rámci katedry zložených niekoľko riešiteľských skupín pracujúcich na projektoch VEGA, z ktorých niektoré už boli úspešne ukončené.

 

VEGA č. G177 (1/3820/06) s názvom Rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ.

Vedúca projektu: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Doba riešenia 2006 – 2008.


VEGA č. G207 (1/4596/07) s názvom Nehmotný majetok podniku (duševné vlastníctvo) a spôsoby jeho ohodnocovania v podmienkach SR ako člena EÚ.

Vedúca projektu: doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Doba riešenia 2007 – 2008.


VEGA č. G208 (1/4585/07) s názvom Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný manažment.

Vedúca projektu: doc. Dr. Ing. Polednáková. Doba riešenia 2007 – 2009.


VEGA č. G242 (1/0165/08) s názvom Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku.

Vedúci projektu: Ing. Eduard Hyránek, PhD. Doba riešenia 2008 – 2010.


VEGA č. G245 (1/0425/08) s názvom Metódy a modely analýzy výkonnosti a predikcie finančnej situácie slovenských podnikov.

Vedúci projektu: prof. Ing. Karol Zalai, CSc. Doba riešenia 2008 – 2010.


VEGA č. G247 (1/0372/08) s názvom Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ.

Vedúca projektu: Ing. Alena Tóthová, PhD. Doba riešenia 2008 – 2010.


VEGA č. G249 (1/0276/08) s názvom Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri  uplatnení princípov behaviorálnych financií.

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Markovič, PhD. Doba riešenia 2008 – 2010.


VEGA č. G249 (1/0872/09) s názvom Nové trendy finančného rozhodovania podniku a ich vplyv na rast trhovej hodnoty.

Vedúca projektu: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Doba riešenia 2009 – 2011.


VEGA č. 1/1071/12 s názvom Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku.

Vedúci projektu: Ing. Eduard Hyránek, PhD. Doba riešenia 2012 – 2014.


VEGA č. 1/0754/11 s názvom Nové trendy v medzinárodnom zdanení a ich vplyv na zdanenie podnikateľskej sféry.

Vedúca projektu: doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD. Doba riešenia 2011 – 2012.


VEGA č. 1/0187/11 s názvom Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz.

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Markovič, PhD. Doba riešenia 2011 – 2013.


VEGA č. 1/0042/13 s názvom Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR

Vedúci projektu: Ing. Miloš Bikár, PhD. Doba riešenia 2013 – 2015.


VEGA č. 1/0064/13 s názvom Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR

Vedúci projektu: doc Ing. Gizela Lénártová, PhD. Doba riešenia 2013 – 2015.


VEGA č. 1/0004/13 s názvom Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku

Vedúci projektu: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.. Doba riešenia 2013 – 2015.


VEGA č. 1/0396/13 s názvom Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze

Vedúci projektu: prof. Ing. Karol Zalai, CSc.. Doba riešenia 2013 – 2014. 


VEGA č. 1/0008/14 s názvom Kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných finančných trhov

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Markovič, PhD. Doba riešenia 2014 – 2016. 


KEGA č. 042EU-4/2015 s názvom Ekonomická analýza podniku (Praktikum) 

Vedúci projektu: Ing. Daniela Tučníková, PhD. Doba riešenia 2015 – 2016. 


VEGA č. 1/0662/15 s názvom Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch 

Vedúci projektu: doc. Dr. Ing. Anna Polednáková. Doba riešenia 2015 – 2017. 


KEGA č. 041EU-4/2015 s názvom Nové trendy v zefektívňovaní daňovej správy v rámci EÚ 

Vedúci projektu: Ing. Katarína Vavrová. Doba riešenia 2015 – 2016. 


VEGA č. 1/0067/15 s názvom Verifikácia a implementácia modelovania výkonnosti podniku v nástrojoch finančného rozhodovania 

Vedúci projektu: doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Doba riešenia 2015 – 2017.

KPF

Vedenie katedry

Vedúci: Ing. Eduard Hyránek, PhD.

Zástupkyňa vedúceho: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.

Tajomník: Ing. Miroslav Kmeťko, PhD.

Sekretárka: Ing. Adriana Kluchová

 

Oddelenia katedry

Finančný manažment: Ing. Miroslav Kmeťko, PhD. [poverený vedúci]

Podnikové financie: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. [poverená vedúca]

Dane a finančné plánovanie: doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD. [poverená vedúca]

 

História katedry

Katedra podnikových financií vznikla v roku 1991, kedy sa jednotná Katedra financií s celoškolskou pôsobnosťou rozdelila na tri katedry, a to na Katedru verejných financií, Katedru peňažníctva a Katedru podnikových financií. Prvé dve zostali pôsobiť na Národohospodárskej fakulte, Katedra podnikových financií v súlade so svojím odborným zameraním prešla na Fakultu podnikového manažmentu. Vedúcim Katedry podnikových financií od jej vzniku až do 1. apríla 1994 bol prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Dňa 1. septembra 1994 bol menovaný a vedúcim katedry prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., ktorý svoju funkciu zastával viac ako 14 rokov. V priebehu roka 2008 bol poverený vedením katedry Ing. Eduard Hyránek, PhD, ktorý bol do funkcie vedúceho katedry menovaný 1. marca 2009.

 

Súčasnosť katedry

Katedra podnikových financií sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci inžinierskeho základu štúdia sa na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Podnikové financie. Ďalších 18 predmetov zabezpečovaných katedrou významne dotvára profil absolventa študijného odboru Finančný manažment podniku. Predmety katedry - Finančný manažment, Finančné inžinierstvo a Dane podnikateľských subjektov sú prednášané aj na Fakulte hospodárskej informatiky a Obchodnej fakulte.

 

Aktivity katedry

Vedecko-výskumná činnosť; Spolupráca s inštitúciami z hospodárskej praxe - organizácie a podniky; konzultačná a prednášková činnosť; činnosť v komisiách a iných orgánoch mimo Ekonomickej univerzity.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.

 

Anotácia predmetu

 • Finančné rozhodovanie,
 • získavanie kapitálu,
 • optimalizácia finančnej štruktúry,
 • alokácia kapitálu,
 • oceňovanie podniku,
 • finančné vzťahy k zahraničiu,
 • základy finančného plánovania a finančnej analýzy,
 • finančné hospodárenie v osobitých podmienkach.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • prof. Ing. Karol Zalai, CSc.

 

Anotácia predmetu

 • Rozdelenie podnikových výsledkov na súhrnné a parciálne.
 • Finančná analýza ako východisko analýzy súhrnných výsledkov.
 • Kvantitatívne a kvalitatívne výsledky podniku ako činitele determinujúce finančnú situáciu.
 • Výrobková analýza a vplyv výrobkovej štruktúry na finančnú situáciu podniku.
 • Analýza postavenia podniku na trhu.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • Ing. Eduard Hyránek, PhD.

 

Anotácia predmetu

Obsahovo učebný predmet zahrnuje 3 časti.

Prvá časť sa zaoberá úverom ako finančnou kategóriou; úverovým rozhodovaním ako podsystémom finančného rozhodovania; úverovou stratégiou a úverovou politikou podniku; predmetom dlhového financovania a hranicami zadlženia podniku; modelmi v úverovom rozhodovaní podniku.

Druhá časť je venovaná podrobnej charakteristike nepeňažných a peňažných úverov; medzinárodným úverom; úverom poskytnutým medzinárodnými finančnými inštitúciami a porovnávacej analýze vybraných úverových produktov bánk vybraných krajín EÚ.

Tretia časť venuje pozornosť problematike finančného riadenia podnikov v podmienkach zadlženia – cieľom, úlohám podniku a banky a riešeniu problémov pri vzniku ťažkostí podniku.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc.

 

Anotácia predmetu

Základné vymedzenie daňových systémov, dane, prvky daňovej techniky, daňová legislatíva, správa a kontrola daní, základné princípy zdanenia, spravodlivosť zdanenia, efektívnosť zdanenia, teória daňovej incidencie, vplyv daní na správanie sa ekonomických subjektov, vplyv daní na finančné rozhodovanie podnikov, daňové systémy vo svete a daňový systém SR, optimalizácia zdanenia.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.

 

Anotácia predmetu

 • Finančný trh.
 • Východiská oceňovania finančných trhov.
 • Peňažný trh, medzibankový peňažný trh.
 • Cenné papiere a ich oceňovanie.
 • Kapitálový trh, inštitúcie kapitálového trhu.
 • Dlhové cenné papiere KT a ich oceňovanie.
 • Majetkové cenné papiere KT a ich oceňovanie.
 • Devízový trh, cena devízového trhu.
 • Trh drahých kovov.
 • Poistný trh.

Predmet II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Anna Harumová, PhD.

 

Anotácia predmetu

 • Majetok v účtovnej a daňovej evidencii podniku, jeho oceňovanie a vykazovanie.
 • Účtovná a daňová hodnota majetku a záväzkov.
 • Reporting splatných daňových záväzkov a splatných daňových pohľadávok.
 • Reporting odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok.
 • Investície do dcérskych podnikov, pobočiek a pridružených podnikov a podiely v spoločnom podnikaní.
 • Oceňovanie daňových pohľadávok a daňových záväzkov.
 • Kompenzácia daňových pohľadávok a záväzkov.

Predmet II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • Ing. Kubranová Magdaléna

 

Anotácia predmetu

Učebný predmet doplňuje teóriu a prax riadenia platobnej sily – platobnej schopnosti podniku. Dôraz kladie na správne pochopenie platobného styku podniku ako zložky platobného systému, ktorého účastníkom sú aj banky ako zabezpečovatelia medzibankového platobného styku. Odkrýva vzájomnú závislosť plynulého mechanizmu platenia podniku od zdôvodneného výberu metód platobného styku a poznania úlohy banky v tuzemskom a zahraničnom medzibankovom platobnom styku. Prínos predmetu je v prehĺbení a zhrnutí odborných poznatkov získaných predchádzajúcim štúdiom a osvojení schopnosti ich komplexného využitia pri riešení príkladov a prípadových štúdií, na ktorých sa podieľali aj študenti v rámci výučby.

Predmet II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • prof. Dr. Ing. Anna Polednáková

 

Anotácia predmetu

 • Medzinárodné spoločnosti a medzinárodný finančný manažment, podstata a ciele.
 • Menový kurz a jeho determinanty.
 • Teoretické podmienky rovnováhy.
 • Medzinárodné finančné trhy - úlohy, účastníci a nástroje.
 • Menové riziko a menová expozícia.
 • Transakčná, ekonomická a účtovná expozícia, jej meranie a riadenie.
 • Úroková expozícia.
 • Medzinárodné priame a portfóliové investovanie.
 • Politické riziko a zahraničné investície.
 • Medzinárodný činný kapitál.
 • Zdaňovanie medzinárodných spoločností.
FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?