Nová platforma Alumni klubu Fakulty podnikového manažmentu EUBA má ako základné poslanie vytvoriť priestor pre spoluprácu a komunikáciu absolventov fakulty s členmi akademickej obce fakulty, zintenzívniť kooperáciu pri zabezpečení napĺňania poslania fakulty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a súčasne získavať informácie o uplatniteľnosti absolventov fakulty, ako aj získania spätnej väzby od absolventov za účelom skvalitnenia pedagogických a vedecko-výskumných procesov na fakulte.

 

Hlavné oblasti činnosti klubu:

Alumni sebe (ASaV zóna)

Čo vieme umožniť? Čo vieme ponúknuť?

  • pravidelné podujatie "Deň absolventov".
  • Alumni štvrtky - besedy na odborné témy, reflektujúce dianie v ekonomike a podnikateľskom prostredí.
  • Spoluorganizovanie medzinárodných vedeckých konferencií, vedeckých a pedagogických podujatí, odborných seminárov.
  • Spolupráca pri riešení projektov základného a aplikovaného výskumu.

  

Alumni absolventom (AA zóna)

Čo chceme podporiť? 

  • Zabezpečovanie odborných prednášok pre študentov zástupcami hospodárskej praxe (absolventmi fakulty).
  • Participácia absolventov na hodnotení a rozvoji študijných programov, zabezpečovaných fakultou.
  • Spolupráca na zadávaní záverečných (bakalárskych, diplomových a doktorandských) prác, pri ich riešení a recenzovaní.
  • Organizovanie odborných súťaží a oceňovanie študentov.
  • Možnosť vyhľadávať talenty medzi študentmi.
  • Pomoc pri realizovaní odborných praxí, pracovných stáží, exkurzií pre študentov.

 

REGISTRÁCIA ČLENOV ALUMNI KLUBU

 

Partnerské spolupráce 

Špecialista zabezpečenia financovania projektov