Naši študenti, otvárame výzvu pre podávanie žiadostí o mobility do tretích krajín. Cestovať môžete s podporu grantu do Albánska, Ukrajiny, Číny, alebo bez grantovej podpory do Ruska, USA, Argentíny, Japonska, Južnej Kórei a Thajska.  Pre viac informácií, prosím, kontaktujte p. prodekanku pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Janu Blštákovú, PhD.

KA107_2021_SK_VER2.jpg

Študenti, otvorili sme dodatočnú výzvu na mobility v letnom semestri ak. roku 2020/2021. Termín prihlásenia na našej fakulte je do 14.9. 2020. Zoznam voľných univerzít aj viac informácií nájdete v sekcii https://fpm.euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-vyzvy

Programy dvojitých diplomov sú otvorené. V súčasnosti môžeme nominovať študentov druhého stupňa programu Všeobecný manažment do programu Management na VŠE Praha. Pre viac informácií kontaktujte priamo p. prodekanku pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Janu Blštákovú, PhD.

Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov prostredníctvom AIS

V termíne od 16. septembra od 8:00 hod. do 19. septembra 23:59 hod.

Cudzí jazyk I.
Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov 

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na nástenke a na webovej stránke FAJ.)

Cudzí jazyk II.
Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na nástenke a na webovej stránke FAJ.)

 

Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS

V termíne od 16. septembra od 8:00 hod. do 19. septembra 23:59 hod.

Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa EMP a FM na konkrétne rozvrhové okná.
V prípade, že majú záujem o telovýchovné aktivity aj študenti iných ročníkov, je potrebné požiadať na študijnom oddelení o zápis predmetu Telovýchovné aktivity (0 kreditov) do zápisného listu.

Manuál na prihlásenie sa na rozvrhové okná

Na základe aktualizovaného opatrenia rektora EU v Bratislave č. 11 k súčasnej situácii z 20. augusta 2020 sa promócie absolventov z ak. roka 2019/2020 na 1. a 2. stupni štúdia nebudú konať ani v náhradných termínoch.

Informácie k zápisu nájdete v priložených súboroch podľa stupňa štúdia:

I. stupeň

1. ročník
ostatné ročníky

II. stupeň

1. ročník (ak ste bakalárske štúdium ukončili na FPM v roku 2020)
1. ročník (ak ste bakalárske štúdium ukončili v roku 2020 inde ako na FPM)
ostatné ročníky

Manuál pre elektronický zápis v AiS2

Tlačivá pre študentov - k zápisu, resp. k ubytovaniu v ŠD EU
Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia
Annex 2 (Student) - Self-Declaration Form

Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie pre študentov ubytovaných v študentských domovoch prichádzajúcich z RIZIKOVÝCHkrajín
Annex 2 (Student) - Self-Declaration form for students accommodated in dormitories coming from HIGH-RISK countries

Informácia k BOZP - týka sa 1. ročníka na I. a II. stupni štúdia
Študenti 1. ročníka na I. a II. stupni štúdia sú povinní absolvovať test BOZP. Test sa uskutoční online cez link, ktorý bude študentom 1. ročníka zaslaný e-mailom do ich univerzitného mailového konta po zápisoch. Termín na vyplnenie testov bude 16.9.2020 od (00:01) do 18.9.2020 (23:59), test je možné vyplniť raz. Na to, aby bol úspešný, treba mať 7 a viac bodov z 10. Kto nebude úspešný ani na tretí pokus, resp. test neabsolvuje vôbec, bude sa musieť zúčastniť prednášky k BOZP, ktorá sa bude konať prezenčne dňa 8.10.2020 (štvrtok) o 13.00 v SM II. V prípade neúspešného vyplnenia testu mu test bude zaslaný do 24 hodín.

Prezentácia ku abslovovaniu testu BOZP

2. stupeň štúdia

Odovzdávanie diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia pre absolventov 2. stupňa štúdia sa bude konať dňa 22.7.2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. vo vestibule budovy rektorátu na prízemí.

Prosím, ak sa plánujete odovzdávania zúčastniť, vyplňte tento formulár.

1. stupeň štúdia

Slávnostné promócie na bakalárskom stupni štúdia sa nebudú konať. Diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie sa budú odovzdávať pri zápise na štúdium na 2. stupeň štúdia, 4.9.2020 v miestnosti B1.02. V prípade, že absolventi nepokračujú v štúdiu na FPM alebo potrebujú mať diplom k dispozícií skôr, dohodnú si termín jeho prevzatia mailom so študijnom referentkou ().

 

Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov prostredníctvom AIS

v termíne 28. januára od 8:00 hod. do 23:59 hod.

Cudzí jazyk I.

Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov 

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na webovej stránke FAJ, príp. môžete priamo kontaktovať - PaedDr. Ján KERESTY, PhD., )
 • Cudzí jazyk II.

  Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na webovej stránke FAJ, príp. môžete priamo kontaktovať - PaedDr. Ján KERESTY, PhD., )
 • Náhradný termín nahlásenia sa na rozvrhové okna cudzieho jazyka je 

  3.- 4.februára 2020 od 8:00 hod. do 23:59 hod.

  Definitívna verzia rozvrhu hodín bude v AiSe v pondelok 27.1.2020. 

  Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS

  V termíne od 1. februára 8:00 hod. do 4. februára 23:59 hod.

  Prihlasujú sa študenti 

  1. ročníka 1. stupňa študijný program FM 

  2. ročníka 1. stupňa študijný program EMP 

  na konkrétne rozvrhové okná.

  V prípade, že majú záujem o telovýchovné aktivity aj študenti iných ročníkov, je potrebné požiadať na študijnom oddelení o zápis predmetu Telovýchovné aktivity (0 kreditov) do zápisného listu.

   

  Predseda Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade 

 • s Vyhláškou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 1/2015 k organizácii štátnych skúšok, zadávania a obhajoby záverečnej práce, 
 • so Štatútom Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Poslanie a cieľ odsek (1), 
 • s Rokovací poriadok Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Postavenie a úlohy rady fondu odsek (1) písmeno c) a Článok 3 Organizovanie súťaží a podpora fakultných aktivít odsek (1), 
 • v Prílohe Rokovacieho poriadku uvedenými súťažnými podmienkami 
 • v y h l a s u j e

  SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU V AK. ROKU 2019/2020

  Súťaž prebieha v období od 1. 10. 2019 do 10. 5. 2020. 

  doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 
  predseda Rady Platinového fondu
  Fakulty podnikového manažmentu
  Ekonomickej univerzity v Bratislave

  Dokumenty:

  Oznámenie predsedu  Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave o vyhlásení súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2019/2020

  Prihláška do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2019/2020 (editovateľná)