Predseda Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade 

  • s Vyhláškou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 1/2015 k organizácii štátnych skúšok, zadávania a obhajoby záverečnej práce, 
  • so Štatútom Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Poslanie a cieľ odsek (1), 
  • s Rokovací poriadok Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Postavenie a úlohy rady fondu odsek (1) písmeno c) a Článok 3 Organizovanie súťaží a podpora fakultných aktivít odsek (1), 
  • v Prílohe Rokovacieho poriadku uvedenými súťažnými podmienkami 

v y h l a s u j e

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU V AK. ROKU 2020/2021

Súťaž prebieha v období od 1. 10. 2020 do 10. 5. 2021. 

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 
prdseda Rady Platinového fondu 
Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prílohy:

Oznámenie predsedu  Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave o vyhlásení súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2020/2021

Prihláška do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2020/2021 (editovateľná)

Prihlášku treba odovzdať do 31. 3. 2021

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.