Loading page...

 

Prihlasovanie na témy záverečných prác sa realizuje len prostredníctvom Akademického informačného systému

Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia – denná forma (diplomové práce)
Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia – externá forma (diplomové práce)
Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia – denná forma (bakalárske  práce)
Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia  - externá forma (bakalárske  práce)

Termín na prihlasovanie: od 19.2.2019 21:00 hod. do 26.2.2019 23:59 hod.

Mimo týchto termínov nie je možné sa prihlásiť na záverečnú prácu.

Vyberáte  si len zo zoznamu prác určených pre študijný program, na ktorom študujete!!!

Aktuálne študijné programy, pre ktoré sa vypisujú témy záverečných prác:

 1. stupeň štúdia – bakalársky, 2. ročník, denná forma:
  • bEM_15 – Ekonomika a manažment podniku – denná forma
  • bFM_15 – Finančný manažment
 1. stupeň štúdia – bakalársky, 3. ročník, externá forma:
  • bEMe_15 – Ekonomika a manažment podniku – externá forma
 1. stupeň štúdia – inžiniersky, 1. ročník denná forma:
  • iEP_15 – Ekonomika podniku
  • iMEZ_15 – Manažment a ekonomické znalectvo
  • iMVL_15 – Manažment výroby a logistika
  • iPF_15 – Podnikové financie
  • iPMP_15 – Personálny manažment podniku
  • iVM_15 – Všeobecný manažment
  • iVMa_15 – Všeobecný manažment – štúdium v anglickom jazyku
 1. stupeň štúdia – inžiniersky,2. ročník externá forma:
  • iVMe_15 – Všeobecný manažment

Po uplynutí týchto termínov, študentom, ktorí si nevyberú tému záverečnej práce, bude administratívne pridelená.

Po 11.3.2019 je povinnosťou študenta skontrolovať si akceptáciu zvolenej témy záverečnej práce. Prípadne problémy hlásiť  p. prodekanke doc. Romanovej.

Prihlásenie študentov na témy záverečných prác - návod pre AiS2

 

 1. V súvislosti s voľbami členov Akademického senátu FPM EU v Bratislave vyzývame členov zamestnaneckej časti Akademickej obce FPM EU v Bratislave podať návrhy na kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu.
 2. Kandidátov do Akademického senátu FPM EU v Bratislave môže navrhnúť každý člen akademickej obce fakulty písomne a svoj návrh doručiť členom volebnej komisie, zvoleným za príslušné katedry do 25. februára 2019 do 14.00 hod.
 3. Funkcia člena Akademického senátu FPM EU v Bratislave je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
 4. Členovia Akademického senátu FPM EU v Bratislave sú volení spomedzi navrhnutých kandidátov nasledovne:
  1. členov zamestnaneckej časti Akademického senátu FPM EU v Bratislave volia členovia zamestnaneckej časti Akademickej obce fakulty,
  2. prvú polovicu členov zamestnaneckej časti Akademického senátu FPM EU v Bratislave tvoria prví piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov pri zohľadnení ich katedrovej príslušnosti. Pri druhej polovici členov zamestnaneckej časti Akademického senátu FPM EU v Bratislave sa zohľadňuje len celkový počet získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť kandidát s dlhšou pôsobnosťou na fakulte.
 5. Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FPM EU v Bratislave sú priame, s tajným hlasovaním a budú sa konať  28. februára 2019 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana (miestnosť č. D5.07).

Členovia volebne komisie:
Miloš Bodiš, Ing. Mgr., PhD.
Zuzana Joniaková, Ing. Mgr., PhD.
Jana Kissová, Ing., PhD.
Magdaléna Kubranová, Ing., PhD.
Júlia Rakovská, Ing. Mgr., PhD.

Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie 
na voľbu členov Akademického 
senátu  FPM EU v Bratislave

Príloha: Vzor návrhu

Ponúkame možnosť výberových predmetov pre študentov 1. a 2. ročníka II. stupňa štúdia. Prihláste sa do 30.9.2016 u p. prodekanky This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Za absolvovanie predmetu možno získať kredity navyše, prípadne môže predmet nahradiť povinne voliteľný predmet.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?