Študenti - do 15.10.2020

Možnosti stáže v programe OECD po dobu 1 - 6 mesiacov. Uchádzači musia byť študentami denného štúdia, plynule ovládať anglický alebo francúzsky jazyk. Prihlásiť sa môžete zaslaním CV a motivačného listu v Aj: veronika.lipovská@euba.sk. Leták s informáciami o programe nájdete tu.