Loading page...

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.

 

Anotácia predmetu

 • Finančné rozhodovanie,
 • získavanie kapitálu,
 • optimalizácia finančnej štruktúry,
 • alokácia kapitálu,
 • oceňovanie podniku,
 • finančné vzťahy k zahraničiu,
 • základy finančného plánovania a finančnej analýzy,
 • finančné hospodárenie v osobitých podmienkach.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • prof. Ing. Karol Zalai, CSc.

 

Anotácia predmetu

 • Rozdelenie podnikových výsledkov na súhrnné a parciálne.
 • Finančná analýza ako východisko analýzy súhrnných výsledkov.
 • Kvantitatívne a kvalitatívne výsledky podniku ako činitele determinujúce finančnú situáciu.
 • Výrobková analýza a vplyv výrobkovej štruktúry na finančnú situáciu podniku.
 • Analýza postavenia podniku na trhu.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • Ing. Eduard Hyránek, PhD.

 

Anotácia predmetu

Obsahovo učebný predmet zahrnuje 3 časti.

Prvá časť sa zaoberá úverom ako finančnou kategóriou; úverovým rozhodovaním ako podsystémom finančného rozhodovania; úverovou stratégiou a úverovou politikou podniku; predmetom dlhového financovania a hranicami zadlženia podniku; modelmi v úverovom rozhodovaní podniku.

Druhá časť je venovaná podrobnej charakteristike nepeňažných a peňažných úverov; medzinárodným úverom; úverom poskytnutým medzinárodnými finančnými inštitúciami a porovnávacej analýze vybraných úverových produktov bánk vybraných krajín EÚ.

Tretia časť venuje pozornosť problematike finančného riadenia podnikov v podmienkach zadlženia – cieľom, úlohám podniku a banky a riešeniu problémov pri vzniku ťažkostí podniku.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc.

 

Anotácia predmetu

Základné vymedzenie daňových systémov, dane, prvky daňovej techniky, daňová legislatíva, správa a kontrola daní, základné princípy zdanenia, spravodlivosť zdanenia, efektívnosť zdanenia, teória daňovej incidencie, vplyv daní na správanie sa ekonomických subjektov, vplyv daní na finančné rozhodovanie podnikov, daňové systémy vo svete a daňový systém SR, optimalizácia zdanenia.

Predmet I. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc.

 

Anotácia predmetu

 • Finančný trh.
 • Východiská oceňovania finančných trhov.
 • Peňažný trh, medzibankový peňažný trh.
 • Cenné papiere a ich oceňovanie.
 • Kapitálový trh, inštitúcie kapitálového trhu.
 • Dlhové cenné papiere KT a ich oceňovanie.
 • Majetkové cenné papiere KT a ich oceňovanie.
 • Devízový trh, cena devízového trhu.
 • Trh drahých kovov.
 • Poistný trh.

Predmet II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Anna Harumová, PhD.

 

Anotácia predmetu

 • Majetok v účtovnej a daňovej evidencii podniku, jeho oceňovanie a vykazovanie.
 • Účtovná a daňová hodnota majetku a záväzkov.
 • Reporting splatných daňových záväzkov a splatných daňových pohľadávok.
 • Reporting odložených daňových záväzkov a odložených daňových pohľadávok.
 • Investície do dcérskych podnikov, pobočiek a pridružených podnikov a podiely v spoločnom podnikaní.
 • Oceňovanie daňových pohľadávok a daňových záväzkov.
 • Kompenzácia daňových pohľadávok a záväzkov.

Predmet II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • Ing. Kubranová Magdaléna

 

Anotácia predmetu

Učebný predmet doplňuje teóriu a prax riadenia platobnej sily – platobnej schopnosti podniku. Dôraz kladie na správne pochopenie platobného styku podniku ako zložky platobného systému, ktorého účastníkom sú aj banky ako zabezpečovatelia medzibankového platobného styku. Odkrýva vzájomnú závislosť plynulého mechanizmu platenia podniku od zdôvodneného výberu metód platobného styku a poznania úlohy banky v tuzemskom a zahraničnom medzibankovom platobnom styku. Prínos predmetu je v prehĺbení a zhrnutí odborných poznatkov získaných predchádzajúcim štúdiom a osvojení schopnosti ich komplexného využitia pri riešení príkladov a prípadových štúdií, na ktorých sa podieľali aj študenti v rámci výučby.

Predmet II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • prof. Dr. Ing. Anna Polednáková

 

Anotácia predmetu

 • Medzinárodné spoločnosti a medzinárodný finančný manažment, podstata a ciele.
 • Menový kurz a jeho determinanty.
 • Teoretické podmienky rovnováhy.
 • Medzinárodné finančné trhy - úlohy, účastníci a nástroje.
 • Menové riziko a menová expozícia.
 • Transakčná, ekonomická a účtovná expozícia, jej meranie a riadenie.
 • Úroková expozícia.
 • Medzinárodné priame a portfóliové investovanie.
 • Politické riziko a zahraničné investície.
 • Medzinárodný činný kapitál.
 • Zdaňovanie medzinárodných spoločností.

Predmet II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • doc. Ing. Gizela Lénártová, CSc.

 

Anotácia predmetu

 • Základné tendencie v medzinárodnom zdanení vo svete a v Európe.
 • Daňová konkurencia a daňová harmonizácia.
 • Harmonizácia daní v EÚ a aproximácia daňovej legislatívy SR na podmienky zdanenia v EÚ.
 • Tvorba a využívanie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, podmienky medzinárodného zdanenia v SR a podmienky zdanenia ekonomických subjektov SR v zahraničí vzhľadom na medzinárodné zmluvy.

Predmet II. stupňa | Informačný list predmetu [stiahnúť]

 

Gestor predmetu

 • prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

 

Anotácia predmetu

 • Obsah a úlohy finančného manažmentu podniku.
 • Externé vplyvy pôsobiace na finančný manažment podniku.
 • Finančná analýza a finančné plánovanie.
 • Finančné trhy ako zdroj podnikového kapitálu.
 • Optimalizácia kapitálovej štruktúry.
 • Rozpočtovo-kapitálové rozhodnutia.
 • Manažment prevádzkového kapitálu.
 • Finančné investície a teória portfólia.
 • Finančné deriváty a ich uplatnenie v podniku.
 • Dividendová politika.
 • Voľba metód platenia.
 • Medzinárodný finančný manažment.
 • Fúzie a akvizície.
FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?