Startupy sa ako horúca téma dostávajú z vlastného ekosystému aj do iných oblastí. Výnimkou nie je ani Ekonomická univerzita a Katedra manažmentu.

 

Výskumný projekt s názvom Podnikateľský model a stratégie startupov bol spustený v roku 2015 pod vedením prof. Šte­fana Slá­vika. Hlavným cieľom projektu je spoznať konanie startupov, ich vnútorné procesy a fungovanie, získať poznatky o ich podnikateľských modeloch a podnikateľských stratégiách. Ďalšie ciele sú prehĺbenie poznania o ich internom a externom prostredí a preniku na zahraničné trhy. V neposlednom rade sa získajú poznatky o faktoroch, ktoré stoja za úspechom či neúspechom startupov.  

Prieskum startupov je rozdelený do troch fáz a v tomto čase sa blíži k záveru. Startupisti sú do prieskumu zapojení mimoriadne aktívne, keďže dotazníky sú vypĺňané na osobných stretnutiach výskumníkov a startupistov. Vďaka týmto stretnutiam sa členovia výskumného tímu dozvedia viac ako len sterilné fakty. Môžu osobne načerpať atmosféru, názory a pocity panujúce v startupe a jeho okolí.

Ako protihodnotu za čas a informácie, ktoré startupy poskytli, sa riešiteľský tím rozhodol usporiadať prezentáciu priebežných výsledkov za 1. a 2. etapu výskumu. Dňa 2. 3. 2017 sa uskutočnil seminár o priebežných výsledkoch výskumného projektu VEGA Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov na pôde Fakulty podnikového manažmentu. Pozvaní boli zástupcovia startupov, ktoré boli objektom výskumu. Osobne sa seminára zúčastnili zástupcovia startupov Revolware, Zelená pošta, CirKusKus, Pifema, AerobTech, Challengest, Nakresli si príbeh, GoodBuy, Octago a Vectary.

Členovia výskumného postupne prezentovali výsledky výskumu z oblastí, ktorým sa venujú. Podnikateľské modely startupov prezentoval prof.  Štefan Slávik, zdôraznil najmä tendenciu nadhodnocovať dosiahnutú úroveň startupu samotnými startupistami, čo vedie k nerealistickým očakávaniam. Poukázal aj na nerovnomerný vývoj jednotlivých blokov podnikateľského modelu startupu. Na tejto téme spolupracovala aj interná doktorandka Ing. Ráchel Hagarová.

Ing. Ivana Ljudvigová, PhD. vystúpila s témou Vodcovstvo a tímová práca v startupoch, ktorá kládla dôraz na význam tímového a vertikálneho vodcovstva v startupových tímoch. Kladne zhodnotila súdržnosť, vzájomnú podporu v tíme ako aj význam vodcu v startupových tímoch.

Problematikou monetizácie sa zaoberali Ing. Richard Bednár, PhD. a Ing. Natália Tarišková, PhD. Spoločná prezentácia bola pre startupistov mimoriadne zaujímavá, keďže práve nájdenie správneho spôsobu zarábania na produkte či službe je často trpkou skúsenosťou startupov na ceste za úspechom.

Po prestávke, ktorá sa niesla v duchu networkingu a podnetných diskusií, prítomní venovali pozornosť ďalším trom prezentáciám členov tímu.

Ing. Katarína Procházková, PhD. skúmala spôsoby vstupu a etablovanie startupov na zahraničných trhoch. Prispôsobenie sa lokálnemu zákazníkovi, myslieť medzinárodne či nemať obavy z vyšších nákladov, aj to bolo spomenuté ako nevyhnutnosť popri výbere správnej formy vstupu na zahraničný trh.

Podnikateľskej stratégie sa venovali doc. Ivana Mišúnová, ktorá zhrnula jej základné atribúty. Vnútorné vzťahy a dôsledky podnikateľskej stratégie skúmal Ing. Branislav Zagoršek, PhD., ktorý objasnil aj to, čo môže mať vplyv na počet platiacich zákazníkov startupu.

Záver bol venovaný ekosystému v ktorom startupy pôsobia a z ktorého sa dostali až na akademickú pôdu. Ekosystému sa venujú doc. Juraj Mišún aj PhDr. Eliška Záležáková, PhD. Zarezonovalo najmä zistenie nevyrovnanosti ekosystémov aj na takom malom území, ako je Slovensko. Autori vychádzali z názorov a postrehov startupistov.

Príspevky a prezentované poznatky zástupcovia startupov v závere zhodnotili ako veľmi prínosné. Niektorí sa v príkladoch našli, iní zase prišli na svoje slabé miesta alebo hrozby, ktoré môžu spomaliť ich vývoj.

Po skončení výskumu v roku 2017 je plánový druhý podobný seminár, na ktorom budú prezentované súhrnné výsledky za celé obdobie výskumu. Startupisti už dnes prejavili záujem o nové poznatky a budúcu účasť. Z prvého seminára si odniesli nové poznatky, kontakty a  zborníky vedeckých prác a prípadových štúdií, ktoré vypracoval výskumný tím.

Zoznam celej výskumnej vzorky: Droppie, Decent, OneLove, Flemio, Challengest, Lifeclick, Mapilary, Martinus.sk, Networker, Piano Media, Quake resQ, Speekle, Spinehero, Sportimea, Startitup Group, Storyous, Tageme, Tripo.sk, Watch Agent, AerobTec, Amena, Appendino, Besteron, Bookio.sk, Cloudo, Creedoo, CropTech, Ekočističky, Emomime (Lurity), Excalibur, FaceMedia, FitBucket, Fosali, Gettpal, GoodBuy, Keygoes:chilli, Popono, Profifox, RoomAsisstant, Šatníkovo, Videoobhliadky, Villo.in, Youstice, Aktivizér, CirKus-Kus, Octago, Powerlogy, Zelená pošta, Axepto, Reservio, Sli.do, Trashout, Pifema, Addwork, Jablčnô, MicroVeg, Staffino, Orderlord, Sufio, Bat Suite, DoučMa, Eyerim, Homiee, InHiro/Esther Ellis, Ixworx, Key.vi, Mentegram, Vectary, DocKitIn, Nakresli si príbeh, Pure Junk, 3D Repo, KickResume, BeeSafe, Conda, Imigra.

Fotogaléria k článku

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.