V rámci Týždňa vedy a techniky sa v dňoch 9. a 10. novembra 2017 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Miestom konferencie bolo vzdelávacie

zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Virte. Cieľom vedeckej konferencie bola prezetnácia výsledkov výskumu študentov 3. stupňa štúdia, zameraná najmä na študentov 3 ročníka dennej formy štúdia a 4. ročníka externej formy štúdia, poskytnutie námetov na vylepšenie obsahu dizertačnej práce a formy prezentácie, prezentácia skúseností doktorandov, ktorí už štúdium ukončili, vzájomná výmena vedeckých poznatkov, ako aj hľadanie východísk pri formulovaní nových výskumných prác pre doktorandov. Cieľ konferencie sa podarilo splniť. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.