25.11.2020 sme pokračovali v téme udržateľnosti, ochrany spotrebiteľa a produktovej bezpečnosti, zameraním problematiky na Férové podnikanie v EÚ.

Trojica spíkrov pokračovala v začatej téme z 28.10.2020, kde prvá časť bola zameraná na všeobecné podmienky férového podnikania v EÚ: legislatívne politické spoločenské, kultúrne a edukačné a druhá časť na ekonomické podmienky férového podnikania, z aspektu makroekonomického ale primárne z mikroekonomického aspektu. Externí erudovaní lektori sa zamerali na hodnotenie aktuálnych podmienok pre podnikanie, v EÚ všeobecne a vo vybraných členských krajinách v Nemecku a v Bulharsku: Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, J. E. Marián Jakubócy, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike a J. E. Manuel Korček, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bulharskej republike.

 

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec sa zameral na subtémy: kvalitatívne atribúty spoločného európskeho trhu, s primárnou orientáciou na kvalitu a bezpečnosť v oblasti služieb. Dôležitý je segment kvality a bezpečnosti digitalizácie, ktorú sa snažia zakomponovať do spoločného trhu, aby zlepšili podmienky pre podnikateľov ako aj odberateľov/spotrebiteľov, tiež slobodný pohyb informácií s redukciou bariér v pohybe informácií medzi jednotlivými krajinami. Ochrana spotrebiteľa - je v EÚ na najvyššej úrovní v porovnaní s ostatnými časťami sveta, rovnaké pravidlá platia pre online a offline (kamenné obchody) segmenty. V EK sa odborníci stabilne zaoberajú témou kvality produktov a služieb. Spoločnosti, ktoré poskytujú svoje produkty a služby v dvojakej kvalite, budú v budúcnosti finančne postihované. Platí, ak je deklarovaná značka na produkte, musí obsahovať identické zloženie v každej krajine. Ďalšia súvisiaca podtéma - právo na opravu, aby spotrebitelia mali väčšie možnosti opraviteľnosti produktov výrobcami a poskytovateľmi služieb. Prezentácia sa zamerala aj na podporu podnikania MSP: dostatočný prístup ku kapitálu, dostatok likvidity, zlepšenie prístupu k zdrojom, rovnosť pri ochrana spotrebiteľa v EÚ. Do 30 rokov plánuje EU vybudovať prvú karbónovo neutrálnu ekonomiku. Nadväzujúcimi témami boli tiež metódy a systémy financovania vzdelávania podporujúceho internacionalizáciu, zdravotníctvo ako aj pre vedu a výskum a dominantne Európskeho fondu obnovy, primárne pre rôzne formy podnikov. 

J. E. Marián Jakubócy, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike prezentoval podmienky férové podnikania v Nemecku. Zameral sa na aktuálnu situáciu, kedy Nemecko, jedna z najsilnejších ekonomík, kde dominantnú úlohu zohráva automobilový priemysel, strojárstvo, chemický priemysel a stavebníctvo, prechádza transformačnými procesmi v energetickom priemysle a v systéme digitalizácie high-tech. Nemecko má federálne usporiadanie, čo definuje aj systém legislatívy pre podnikanie. Trh produktov a služieb je naviazaný na pôsobenie zväzov, komôr, logistických zoskupení. Každý živnostník musí byť zaregistrovaný v živnostenskej komore a každá spoločnosť, kapitálová a personálna, musí byť členom obchodnej a priemyselnej komory. Každý z podnikateľov musí spĺňať precízne legislatívne podmienky vstupu na nemecký trh produktov, prác a služieb. Existujú rôzne podporné schémy pre podnikateľov. Nemeckí podnikatelia sú precízni, dodržiavajú dohody. Férové podnikanie - veľkou výzvou súčasnosti je otázka dodávateľských sietí a ochrany spotrebiteľa (výber dodávateľov, ktorí dodržiavajú férové pracovné podmienky). Otázka energetiky- zameranie na znižovanie emisii. Nemecko je kľúčovým partnerom SR. Nemecké firmy majú najväčší podiel na platení priamych daní z podnikania (17%), kľúčovým bola investícia Volkswagenu do bratislavských závodov. VW Slovensko vyváža do Nemecka 16 % svojej produkcie, do Číny 22%. 

J. E. Manuel Korček, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bulharskej republike prezentoval podmienky férové podnikania v Bulharsku. Bulharsko vstúpilo do EÚ v roku 2007, nie je v eurozóne a nie je členom Schengenského priestoru. Bulharskí podnikatelia a obyvatelia celkovo sa spoliehajú na ekonomickú pomoc EÚ. Nakoľko bulharská ekonomika tvorí najmenší objem HDP z krajín EÚ, snaží sa pritiahnuť zahraničných investorov: nižšími nákladmi na pracovnú silu, nižšími nákladmi na nájom a atď. Bulharsko je otvorená trhová ekonomika, 67 % tvoria služby, 28% priemysel a 4,3% poľnohospodárstvo. Krajina prešla procesom privatizácie, prechodom z plánovaného hospodárstva na trhové, na svojej ceste prešla viacerými finančnými krízami, ktorých východiskom bolo, že svoju menu bulharský lev zafixovala priamo na nemeckú marku a neskôr zavedením euromeny na euro ( EUR1= BGN 1,9558). Bulharsku sa v tomto roku podarilo vstúpiť do bankovej únie a vstup do európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, čo sa považuje za tzv. čakáreň na prijatie eura. Vstup do eurozóny je strategickou prioritou súčasnej vlády. 

HDP na obyvateľa ku koncu roka 2019 predstavoval 8 678EUR (51 % priemeru EÚ). Inflácia dosiahla v roku 2019 vysokú hodnotu 3,8%. Dlh verejných financií za rok 2019 mierne klesol (20,4 % HDP) a dosahuje jednu z najnižších úrovní v EÚ. Nezamestnanosť do začiatku koronakrízy klesala a v decembri 2019 dosiahla hodnotu 4,1 %. V rebríčku Svetovej banky „Ease of Doing Business“ sa v roku 2020 Bulharsko nachádza na 61. mieste, pre porovnanie Slovensko na 45. mieste. Medzi hlavné odvetvia ekonomiky patria: obranný, strojárenský (automotive), ťažobný, hlavne farebné a vzácne kovy, textilný priemysel, sektor informačných technológií (vrátane centier zdieľaných služieb), poľnohospodárstvo a cestovný ruch.

Z hľadiska inovácií je zaujímavý sektor informačných a komunikačných technológií, ktorý je tradičným exportným sektorom a zároveň jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí ekonomiky v BG. Dokumentuje to jeho 10 % podiel na tvorbe HDP. Digitálny sektor sa podieľa 11 % na celkovom exporte služieb. Svoje produkty a služby do zahraničia exportuje až 91 % bulharských start-upov. Z IT sektoru sa v Bulharsku nachádzajú asi všetky pobočky nadnárodných spoločnosti napr. HP, Microsoft, CISCO. Sektor informačných a komunikačných technológií je koncentrovaný prevažne v Sofii, kde sa nachádza aj vysoká koncentrácia start-upových spoločností z tohto sektora. Z pohľadu Slovenska je zaujímavé aj to, že pri otvorení Sofia Tech Park za pôsobenia pána veľvyslanca Jakubócyho v Sofii sa podarilo presadiť, aby jedna z ulíc v Sofii pri Sofia Tech Parku bola pomenovaná po slovenskom vynálezcovi Jozefovi Murgašovi. Pri samotnom slávnostnom otvorení Sofia Tech Parku bol prítomný pán prezident Andrej Kiska v roku 2015 pri jeho oficiálnej návšteve v Sofii. 

Zahraničný kapitál je orientovaný najmä na export. Oblasť férového podnikateľského prostredia v Bulharsku je charakteristická atribútmi: akýkoľvek obchod je považovaný za vnútorný obchod bez colných bariér, vysoká miera byrokracie, komplikované licenčné režimy, obmedzením je nízka kúpna sila, pociťovaná vysoká miera korupcie, neformálne uprednostňovanie domácich väzieb pred cezhraničnými, ochrana spotrebiteľa je spätá s podporou a ochranou domácej produkcie. Vývoz Bulharska je tvorený najmä nadnárodnými firmami: telekomunikácie, produkcia televízorov. Pre potenciálnych podnikateľov investorov zo SR je výzvou budovanie infraštruktúry a podnikanie s akcentom na životné prostredie. 

72 poslucháčov (online forma) bolo aktívne zaangažovaných do realizovanej prednášky, oceňujú  profesionálny a priateľský spôsobov komunikácie tohto atraktívneho edukačného formátu:

„Prednáška zo zahraničnej praxe, ktorá podporuje udržateľné podnikanie, sa mi páčila, napr. ako rozprával pán europoslanec Ivan Štefanec o digitalizácii a o kontrole, aby sa nešírili cez digitalizáciu konšpirácie a nepravdy, ako bolo vidieť napr. pred voľbami, voči politickým stranám a aj na konkrétnym politikom. Tiež, až cca 57% ľudí na Slovensku verí konšpiráciám. Bolo zaujímavé počúvať rozprávanie o dopade blokovania Brexitu na EÚ. Páčilo sa mi tiež ako nám pán veľvyslanec Manuel Korček sprostredkoval zaujímavé informácie o Bulharsku, napr. že je asi rozlohou raz také ako Slovensko, ale počet obyvateľov má cca 7mil. – čo je spôsobené tým, že veľa ľudí migruje a populácia v Bulharsku starne.“  

„Celkovo bola táto prednáška veľmi zaujímavá, dozvedeli sme sa veľa informácií.“

„Veľmi zaujímavé boli poznatky od pána europoslanca Štefanca, z problematiky informatizácie a noviniek, čo sa pripravuje v rámci EÚ. Pán veľvyslanec Jakubócy nám už minule priniesol všeobecné informácie z Nemecka, avšak pre mňa boli celkom zaujímavé novinky z podnikania VW a to, že neinvestovali prostriedky do výskumu v slovenskej pobočke, o čom som si aj naštudoval články. Z Bulharska od pána veľvyslanca Korčeka sme sa dozvedeli taktiež veľa noviniek, za čo im aj Vám veľmi pekne ďakujem. Je super dozvedieť sa informácie od takto vysoko postavených funkcionárov.“

„Tak ako predchádzajúca prvá časť, tak aj táto prednáška bola pre mňa veľmi zaujímavá, keďže nám boli sprostredkované informácie o krajinách od ľudí, ktorí v danej krajine aj žijú a vedia najlepšie opísať danú situáciu. Bola som milo prekvapená z ich prístupu, pôsobili veľmi prívetivo a informácie podali ľudským spôsobom. Zároveň za pozitívum považujem, že prednášali spôsobom, ktorým aj chceli osloviť a nie monotónne predať informácie. Ako študentka veľmi oceňujem takéto externé prednášky a fakt, že boli ochotní poskytnúť mail a pohotovo odpovedať na otázky študentov.“

„Rád by som poďakoval za oživenie prednášky a to kompetentnými ľuďmi z praxe. Predovšetkým ma zaujala prednáška pána europoslanca pána Štefanca ohľadom digitalizácie a obchodu v Európskej únie. Dozvedel som sa množstvo zaujímavých informácii, čo sa aktuálne deje v oblasti obchodovania a ochrany spotrebiteľa v EÚ. Páčili sa mi aj prednášky pána veľvyslanca Jakubócyho v Nemecku a pána veľvyslanca pána Korčeka v Bulharsku, ktorí rozprávali o aktuálnej situácii podnikania v ich krajinách, kde pôsobia, ale aj priblížili vzťahy medzi Nemeckom - Slovenskom a Bulharskom - Slovenskom. Bolo to veľmi zaujímavé a bohaté na informácie.“ 

„Dnešná prednášky na tému Férové podnikanie v EÚ, kde sa nám predstavili poslanec Európskeho parlamentu, veľvyslanec SR v Nemeckej spolkovej republike a veľvyslanec SR v Bulharskej republike bola pre mňa veľmi zaujímavá. Oceňujem aj veľkú ochotu poskytnúť e-mail a odpovedať na prípadné otázky.“

Dnešná prednáška bola pre mňa osobne veľmi zaujímavá, asi doposiaľ za 5 rokov štúdia najzaujímavejšia. Veľmi sa mi páčila pripravenosť všetkých troch prednášajúcich, bolo naozaj evidentné, že sú to najšpičkovejší odborníci vo svojom pôsobení. 

„Na úvod chcem veľmi poďakovať určite nie len za seba ale aj za všetkých študentov, že sme mohli mať takúto príležitosť zúčastniť sa tejto prednášky. Myslím, že ľudia ktorí nám prednášali boli naozaj veľmi veľkou a príjemnou zmenou v našich online hodinách, ktorý nám rozšírili obzory ako to v Európskej únii a teda v jej štátoch momentálne vyzerá. Prednášku po každej stránke hodnotím pozitívne, nakoľko naozaj nie je čo vytknúť. Bolo zaujímavé počúvať ako Covid-19 ovplyvnil podnikanie, ekonomiku a ekonomické vzťahy daných štátov, vrátane vplyvu na Slovensko. Naozaj ďakujem za možnosť počuť takto vysoko postavených ľudí aj so záujmom komunikácie do budúcna, keďže nám poskytli svoje mailové adresy, verím, že ak budem mať otázku nájdu si na mňa čas mi ju zodpovedať.“

„Veľmi sa mi páčilo, že prednáška bola ponímaná v duchu praxe. Všetko o čom prednášajúci rozprávali bolo podložené konkrétnymi číslami, preto som si dokázala aj konkrétne predstaviť v praktickej rovine o čom hovorili. Prednáška bola veľmi príjemná, cítila som sa veľmi dobre a pozitívne nakoľko zo všetkých troch prednášajúcich sršala srdečnosť a priateľskosť. Neboli príliš formálni a atmosféra bola skôr uvoľnená. Pohotové reakcie všetkých troch prednášajúcich vo mne evokovali, že sa vo svojich oblastiach rozumejú a som veľmi hrdá na to, že práve títo páni reprezentujú Slovenskú republiku v zahraničí.“ 

S potešením pripájame pozitívne vyjadrenia našich excelentných spíkrov:

„Som rád, že som mohol participovať na výbornom projekte. Samozrejme chýba kontakt so študentmi, človek hovoriaci nemôže vnímať poslucháčov. Ale dôležitý krok správnym smerom – tak to vnímam.“ J. E. Manuel Korček, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bulharskej republike

„Môj pozitívny vzťah k EUBE pretrváva, o tom som radšej, že jej pedagógovia a študenti, interaktívne využívajú výzvy súčasnosti, zatraktívňujú toto špecifické obdobie sebe i všetkým zainteresovaným mimoriadne kreatívnymi edukačnými a komunikačnými formátmi vzdelávania, trilaterálne prospešnými.“ J. E. Marián Jakubócy, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike

"Teší ma, že moja Alma mater funguje naplno aj v dnešných pandemických časoch. Online vzdelávanie je budúcnosťou nielen na školách, ale aj pre rekvalifikáciu ľudí v praxi. Oceňujem prínos pedagógov a študentov a vždy som pripravený na ďalšiu spoluprácu." Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu

My tiež veľmi radi za našu EU v Bratislave vyjadrujeme poďakovanie našim spíkrom - VIP európskym aktérom: Ivanovi Štefancovi, poslancovi Európskeho parlamentu, J. E. Mariánovi Jakubócymu, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike a J. E. Manuelovi Korčekovi, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Bulharskej republike za skvelé virtuálne stretnutie počas kreatívnej prednášky „3v1“ Férové podnikanie v EÚ, ochotu, priateľskú angažovanosť a excelentnúspoluprácu, so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti. Pripájame aj naše priateľské želanie, aby sa Vám každému v kolektíve Vášho tímu darilo čo najlepšie realizovať Vaše individuálne profesijne poslanie v prospech SR i Váš osobný a spoločenský prospech, práve v tejto špecifickej dobe plnej originálnych výziev. 

foto1.png

foto4.png

foto3.png

foto6.png

foto5.png

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.