Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 3.3.2021 prijal nasledovné uznesenie:

 

 

Akademický senát FPM EUBA  ako reprezentant akademickej obce FPM Ekonomickej univerzity v Bratislave  vyhlasuje odo dňa 4.3.2021 protest proti spôsobu prípravy a obsahu  návrhu novely zákona o vysokých školách.

Spôsob prípravy  novely zákona je prejavom neakceptovateľného  politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii akademickej samosprávy  a demokratických slobôd. 

AS FPM  EUBA vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby navýšilo finančné zdroje pre vysoké školstvo, ktoré umožnia realizáciu rozvojových aktivít v oblasti vzdelávania a vedy. 

V prípade, že MŠVVaŠ SR   nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, pristúpi akademická obec Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave  k razantnejším formám protestu.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.