Už tradične, štvrtý rok,  pokračoval v letnom semestri akademického roka 2020/2021 cyklus inovatívnych inšpiratívnych prednášok odborníkov z praxe

– zástupcov excelentných líderských slovenských firiem zameraných na udržateľné podnikanie v rámci predmetu „Aktuálne trendy environmentálneho a sociálneho podnikania“. Tento atraktívny kurz sa koncentruje na najaktuálnejšie trendy ESG (environmental – social – governance) pilierov v rámci CSR (corporate social responsibility) a aj v tomto špeciálnom pandemickom období – online formou z rôznych častí SR priamo z firemných centrál. Manažéri z neustále narastajúceho počtu zodpovedných MSP, zo súkromného i neziskového sektora, atraktívne prezentovali študentom inovatívne riešenia spoločenských výziev súčasnosti v rámci svojej podnikateľskej činnosti s ohľadom na environmentálne a sociálne aspekty.

 

Tento rok sa špeciálne zamerali aj na udržateľnú produkciu (vrátane ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti produktov), ako aktívnu edukatívnu súčasť napĺňania cieľov relevantných projektov: VEGA 1/0836/21 Vytvorenie zodpovedajúceho modelu správania pre etiku a integritu inštitúcií v oblasti vedeckovýskumných aktivít na báze medzinárodnej komparácie a nastavenie systému determinujúcich atribútov pre jeho efektívnu implementáciu a fungovanie a KEGA 002EU-4/2019 Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania.

FIRMA

PREZENTUJÚCI MANAGER

OBLASŤ ČINNOSTI

Lyra Group, s.r.o /https://www.lyrachocolate.com/

Karol Stýblo, 

Master Chocolatier, 

Férová výroba čokolády na svetovej úrovni, s dominantnými udržateľnými etickými vzťahmi ku všetkým satkeholderom

Žilinské mestské podniky/

https://www.zilina.sk/zivot-v-meste/

Mgr. Peter Fiabáne, Primátor mesta Žilina

Činnosť mestských podnikov v prospech komunity s evidentnými udržateľnými parametrami CSR vo všetkých činnostiach a procesoch

GreenCoop, družstvo/

https://greencoop.co/

Ing. Zsolt Bindics, Predseda družstva

Podnikateľská činnosť s dlhodoboudržateľnými činnostiami s akcentom na ESG, primárne sa koncentruje naekologické pestovanie paradajok (s čo najmenšou ekologickou stopou)

Áno pre život n. o./

https://anoprezivot.sk/

Ing. Marcela Dobešová, Štatutárny zástupca

Poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva  - zameriava svoju činnosť na dievčatá, ženy a matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách.

Hrhovské služby, s. r. o./

https://www.spisskyhrhov.sk/obec-2/organizacie-v-obci/hrhovske-sluzby-sro-rsp/

PhDr. Vladimír Ledecký, bývalý starosta obce Spišský Hrhov

Obecná firma – 1. sociálny podnik na Slovensku – príklad excelentnej sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva

ALFA BIO s.r.o/

https://alfabio.com/

Ing. Džamila Hrtúsová, Výkonná riaditeľka

Model rodinnej firmy zaoberajúcej sa ekologickou produkciou zdravých potravín zo sóje

CERA MEL, s.r.o/

https://www.medovyobchod.sk/

Filip Grgula, 

Konateľ

Rodinná spoločnosť zameraná na ekologickú produkciu medu a potravinárskych i kozmetických výrobkov z tejto suroviny

HSH, s.r.o/

http://www.kurakralovske.sk/ 

Ing. Andrej Husár, PhD., Konateľ

Firma sa špecializuje na výrobu čerstvej, vzduchom chladenej a hlboko zmrazenej hydiny a na výrobu hydinových výrobkov s najmodernejšími postupmi a technológiami, ktoré spĺňajú všetky hygienické, veterinárne i exportné kritériá nielen európskeho trh

ARES, s.r.o./

https://www.ares.sk/

Mgr.  Jana Hačundová,

finančná manažérka

Firma ponúka pestrú zostavu pomôcok na uľahčenie premiestňovania sa ľudí s obmedzenou pohyblivosťou - zariadenia na prekonanie architektonických prekážok vo vnútornom a vonkajšom prostredí ako aj  prostriedky na prekonanie problémov s nastupovaním alebo riadením motorových vozidiel, pričom všemožne vychádza v ústrety človeku s pohybovými problémami, aby sa výrazne zvýšila kvalita jeho života

Ošetrovateské centrum, s.r.o./

http://www.osetrovatelskecentrumhe.sk/

Alena Mochnačová , DiS., MBA, Prevádzková riaditeľka, PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, Generálna manažérka

Ošetrovateľské centrum a Slnečný dom v Humennom vhodne kombinujú rôzne spôsoby ošetrovateľskej a sociálnej  pomoci chorým občanom, poskytujú odbornú nepretržitú sesterskú, lekársku a sociálnu starostlivosť vo forme krátkodobých ale aj dlhodobých pobytov pre  klientov. 
Neustále skúmanými a vyvíjanými inováciami v starostlivosti  sa úspešne snažia predchádzať predčasnému a nedôstojnému umieraniu bezvládnych seniorov.

Letmo SK, s.r.o./

https://www.letmo.sk/

Miroslav Zeman, zakladateľ firmy

Firma vyrába pomôcky pre imobilných klientov – vozíky od najlacnejších plne hradených typov až po prémiové modely pre vrcholovo aktívnych užívateľov s dekubitným efektom, ako aj riešenia prekonávania bariér a zdvíhania.

Študenti veľmi pozitívne reagovali na zaujímavé prezentácie,  s veľkým záujmom si ich vypočuli a kládli množstvo otázok. Vyjadrili svoje prekvapenie, že na Slovenskú existujú takéto úspešné inovatívne firmy, pretože často o nich ešte vôbec nemali informácie. Pozitívne ocenili aj fakt, že na základe týchto prednášok sa im otvorili nové obzory a získali lepšiu predstavu o svojom ďalšom pôsobení v praxi po skončení štúdia. 

V mene našich študentov/participantov kurzu vyjadrujeme srdečné poďakovanie (i takouto formovou) všetkým zainteresovaným subjektom  za ich inšpiratívnu angažovanosť, priateľskú erudovanú kooperáciu a veľmi atraktívny motivačný metodický udržateľný vklad pre formovanie morálneho spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.