Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia v ak. roku 2022/2023

Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2022/2023 na 3-ročné denné a 4-ročné externé štúdium v akreditovanom študijnom programe ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Prijímacia skúška sa bude konať dňa 24. júna 2022 od 9.00 h (piatok) hybridnou formou. Uchádzači dostanú inštrukcie o spôsobe komunikácie na e-mailovú adresu, ktorú uvedú v prihláške.   

 

Termín na podávanie elektronických prihlášok na študijný program FPM je do 10. júna 2022.

Uchádzačom bude zaslaná pozvánka na prijímací pohovor.

 

Materiály k prijímaciemu konaniu:
Oznam FPM o začatí prijímacieho konania na III. stupeň štúdia v ak. roku 2022/2023 dňa 24. 6. 2022
Zásady prijímacieho konania na Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave na akademický rok 2022/2023
Témy dizertačných prác FPM na ak. rok 2022/2023
Tézy na prijímacie konanie doktorandské štúdium na ak. rok 2022/2023
Projekt dizertačnej práce k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium (editovateľný vzor)
Prihláška (v AiS2)