Loading page...

Káva s dekanom FPM 15.11.2017

Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu už po druhýkrát zorganizoval stretnutie študentov s dekanom fakulty pri káve. Na stretnutí mali študenti možnosť ...

Day@Henkel, vol. 3

Už tretíkrát sa uskutočnilo zaujímavé podujatie pre študentov s názvom Day@Henkel, ktorého sa zúčastnilo 41 študentov štvrtého ročníka študijného programu Podnikové ...

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov

V rámci Týždňa vedy a techniky sa v dňoch 9. a 10. novembra 2017 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Miestom konferencie bolo vzdelávacie zariadenie Ekonomickej ...

STUDENT CHALLENGES 2017

Medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity nadobúdajú moderné formy v podobe inovácií predmetov fakúlt. Dňa 1.12.2017 sa na Fakulte podnikového manažmentu EUBA konala záverečná ...

Punč manažérov 2017

Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu usporiadal v stredu 6.12.2017 cez obednú prestávku na 5.tom poschodí v oddychovej zóne našej univerzity tradičnú vianočnú akciu s ...

Hlavným poslaním fakulty je poskytovaním vysokoškolského vzdelania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. V tomto zmysle fakulta najmä:

  1. poskytuje, zabezpečuje a organizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a programoch  v rámci všetkých troch stupňov a vykonáva najmä základný výskum. Študijné programy uskutočňuje v nadväznosti na svoje činnosti v oblasti ekonomickej vedy a v súlade s aktuálnym stavom v tejto oblasti,
  2. poskytuje ďalšie vzdelávanie,
  3. vytvára podmienky na slobodné a tvorivé vedecké bádanie a výskum, vykonáva základný a aplikovaný výskum a vývoj,
  4. organizuje a vykonáva vedecko-výskumnú činnosť zameranú na rozvoj teórie podnikovohospodárskych vied, manažmentu, podnikových financií, logistiky, informatiky a ich aplikácie v hospodárskej praxi,
  5. spolupracuje so vzdelávacími vedecko-výskumnými a inými organizáciami a inštitúciami v Slovenskej republike,
  6. organizuje medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu a výmenu informácií, študentov a zamestnancov fakulty so zahraničnými vysokými školami ekonomického zamerania,
  7. má výhradné právo udeľovať akademické tituly bakalár (v skratke „Bc.“)  absolventom vysokoškolského štúdia prvého stupňa, inžinier (v skratke „Ing.“) absolventom vysokoškolského štúdia druhého stupňa, akademické tituly philosophiae doctor (v skratke „PhD.“) absolventom doktorandského štúdia,
  8. má právo prerokúvať a rozhodovať o výsledku habilitácií docentov a o udelení vedecko-pedagogického titulu „docent“ a predkladať rektorovi EU v Bratislave návrhy na vymenovanie docentov,
  9. má právo prerokúvať a predkladať rektorovi EU v Bratislave prostredníctvom predsedu vedeckej rady fakulty návrhy na vymenovanie profesorov,
  10. poskytuje knižničné a iné informačné služby.

Fakulta počas svojho „dospievania“ prešla pomerne búrlivým vývojom, ktorý bol podmienený jednak vývojom spoločenského okolia a jednak štruktúrou učiteľov a študentov. Napriek mnohým tlakom si zachovala a zachováva tvár korektného partnera vo vzťahu k Vedeniu Ekonomickej univerzity v Bratislave a ostatným fakultám univerzity, spoľahlivého partnera pre hospodársku prax a tvár stabilného a nestranného učiteľa pre všetkých záujemcov o vzdelanie. Výrazné stopy na tvári fakulty zanechali dekani, ktorí svojim konaním pozitívne ovplyvnili jej viac ako 60-ročnú históriu a s úctou na nich spomíname:

1953 - 1956 prof. Ing. J. Pázman
1956 - 1960 prof. Ing. Š. Fišera
1960 - 1963 doc. Ing. M. Sedlák, CSc.
1963 - 1966 doc. Ing. M. Švantner, CSc.
1966 - 1969 doc. Ing. A. Piškanin, CSc.
1969 - 1970 prof. Ing. M. Janák, CSc.
1970 - 1973 doc. Ing. A. Raško, CSc.
1973 - 1985 prof. Ing. M. Leščišin, DrSc.
1985 - 1990 Dr. h. c. prof. Ing. M. Grznár, DrSc.
1990 - 1991 prof. Ing. M. Sedlák, CSc.
1991 - 1993 doc. Ing. F. Svatý, CSc.
1994 - 2000 prof. Ing. K. Zalai, CSc.
2000 - 2007 doc. Ing. Ľ. Strieška, CSc.
2007 - 2015 prof. Ing. Ľ. Szabo, CSc.

 

Naše ĎAKUJEM treba vysloviť všetkým prodekanom, predsedom akademického senátu, vedúcim katedier a oddelení a v neposlednom rade všetkým učiteľom, ktorí svojou poctivou a zodpovednou prácou zabezpečili fakulte nevymazateľné miesto vo vysokoškolskom systéme vzdelávania.

Vďaka všetkým, že môžeme budovať na histórii a pozerať do budúcnosti.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?