Vážené kolegyne a kolegovia,

Dovoľujem si Vás osloviť v dobe, keď máte možnosť rozhodnúť sa komu poukážete 2% z vašich zaplatených daní za minulý rok. O túto možnosť sa uchádza aj Nadácia Manažér, ktorá bola založená na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2002. Účelom Nadácie Manažér je podpora vysokoškolského ekonomického vzdelávania a výskumu, ktorá spočíva v týchto aktivitách :

  • podpora ekonomického vzdelávania a výskumu učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov FPM,
  • podporovanie vedeckých konferencií a seminárov organizovaných doma a v zahraničí,
  • oceňovanie najlepších dizertačných, vedeckých a odborných publikácií učiteľov,
  • podpora vydávania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov,
  • podpora medzinárodných aktivít učiteľov.

Budeme radi, keď to bude práve Nadácia Manažér na našej fakulte, ktorú si vyberiete.
Uvádzame aj postup, ktorý je potrebný dodržať v prípade, keď sa rozhodnete poukázať 2% Vami zaplatenej dane Nadácii Manažér :

  1. Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2015 mzdová učtáreň EU v Bratislave (nepodávate si daňové priznanie sami), je potrebné v tlačive „Žiadosť o ročné zúčtovanie“ v časti IX. tohto tlačiva vyznačiť, že žiadate o vystavenie potvrdenia na účely darovania 2% z daní. Na základe tejto žiadosti Vám bude potvrdenie v stanovenom termíne vyhotovené. Ďalej je potrebné vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“. Tlačivo bude na katedrách, alebo u správcu Nadácie Manažér (Ing. P. Šinský, m.č. D642). Vyplnené tlačivá je potrebné doručiť daňovému úradu podľa miesta Vášho trvalého bydliska do 30.4.2016.
  2. Ak si budete sami podávať daňové priznanie za rok 2015 (typ A, typ B), vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu...., ktoré je súčasťou daňového priznania typ A oddiel VIII., typ B oddiel XIII..

 

Údaje o prijímateľovi

IČO: 31812562 

Právna forma: Nadácia podľa zákona NR SR č.34/2002 Z.z.

Obchodné meno (názov) : Nadácia Manažér 

Sídlo: Dolnozemská cesta 1/b 85235 Bratislava V.

 

Ďakujem Vám za pochopenie a pomoc

 

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

predseda správnej rady nadácie

 

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:

  • Postup pri darovaní 2% z dane PDF
  • Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby editovateľné PDF.