Nadácia bola založená v roku 2002 ako Nadácia Manažér podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o Nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení v neskorších predpisov bola zaregistrovaná nadačná listina Nadácie Manažér na Ministerstve vnútra SR dňa 20.9.2002 pod číslom 203/Na-2002/670.

 

Verejnoprospešný účel nadácie

Účelom Nadácie Manažér je podpora vysokoškolského ekonomického vzdelávania a výskumu, ktorá spočíva v týchto aktivitách: 

  • podpora ekonomického vzdelávania a zlepšovania podmienok štúdia študentov,
  • oceňovanie najlepších študentských prác,
  • podpora medzinárodných aktivít študentov,
  • oceňovanie študentov za vynikajúce študijné výsledky a mimoškolské aktivity.

 

Sídlo

Fakulta podnikového manažmentu EU v BA

Dolnozemská cesta 1/b 852 35 Bratislava

Telefón : 02/ 672 95 642, 0904/ 166 076

IBAN: SK72 1100 0000 0026 2883 2098

Tatra Banka a.s.

IČO: 318 125 62