Akademický senát FPM EU v Bratislave je samosprávnym zastupiteľským orgánom. Činnosť akademického senátu fakulty je upravovaná Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.

Zloženie AS

AS FPM sa člení na zamestnaneckú časť, ktorá pozostáva z 10 členov a študentskú časť, ktorá sa skladá z 5 študentov. Členovia zamestnaneckej časti AS FPM sú volení v priamych tajných voľbách členmi zamestnaneckej časti akademickej obce FPM. Členovia študentskej časti AS FPM sú volení  v tajných voľbách členmi študentskej časti akademickej obce FPM. 

Členovia AS FPM

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.  
Ing. Brigita Boorová, PhD.  Zástupca do Rady vysokých škôl SR
doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD. Predseda AS        
doc. Ing. Marián Smorada, PhD.  
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. Podpredsedníčka za zamestnaneckú čas
doc. Ing. Klaudia Gubová, PhD.  
PhDr. Mária Kmety Barteková, PhD. RSc.  
doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD.  
Ing. et Ing. Benita Beláňová, PhD.   
Ing. Alena Tóthová, PhD.  Tajomníčka
Vladimír Čigáš   
Tomáš Ďaďo  Podpredseda za študentskú časť
Radovan Ďorko  
Lucia Gálová  
Matúš Jelšík  


Pôsobnosť AS FPM

Akademický senát FPM EU v Bratislave:

 1. schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty
 2. volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana
 3. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov
 4. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty
 5. schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty
 6. schvaľuje dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom EU v Bratislave, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu
 7. schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom
 8. pred schválením vo vedeckej rade EU v Bratislave prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom
 9. schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom
 10. vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, slúženie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty
 11. volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl
 12. raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti
 13. vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony týkajúce sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty predložením na schválenie akademického senátu verejnej vysokej školy.

 

Vnútorné predpisy

 

Správy o činnosti AS FPM

 

Zápisnice zo zasadnutí AS FPM

Zápisnice zo zasadnutia Akademickej obce FPM