doc. Ing. Anita Romanová, PhD.
dekanka fakulty

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD.
prodekan pre vzdelávanie, prvý prodekan

prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj a kvalitu 

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA
prodekanka pre vzťahy s verejnosťou 

Ing. Žofia Dunová
tajomníčka fakulty

doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
predseda Akademického senátu FPM EU BA

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
vedúca Katedry podnikovohospodárskej

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.
vedúca Katedry manažmentu

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky

doc. Ing. Marián Smorada, PhD.
vedúci Katedry podnikových financií

doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD.
predsedníčka ZO OZ VŠaV FPM

Bc. Paulína Dudová
predsedníčka ŠP FPM