prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA

dekan fakulty

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, vedúca Katedry informačného manažmentu

Ing. Katarína Grančičová, PhD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

doc. Ing. Marián Smorada, PhD.

poverený výkonom funkcie prodekana pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou

Ing. Žofia Dunová

tajomníčka fakulty

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

vedúca Katedry podnikovohospodárskej

doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD.

vedúca Katedry manažmentu, predsedníčka ZO OZ VŠaV FPM

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.

vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky

doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.

vedúci Katedry podnikových financií

Bc. Paulína Dudová

predsedníčka ŠP FPM