prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

dekan fakulty

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Ing. Katarína Grančičová, PhD.

prodekanka pre rozvoj a sociálne otázky

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

Ing. Marián Smorada, PhD.

poverený výkonom funkcie prodekana pre informatizáciu fakulty a styk s verejnosťou

Ing. Žofia Dunová

tajomníčka fakulty

prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.

vedúci Katedry podnikovohospodárskej

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.

vedúci Katedry manažmentu

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.

vedúci Katedry manažmentu výroby a logistiky

doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.

vedúci Katedry podnikových financií

doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.

vedúci Katedry informačného manažmentu

doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD.

predsedníčka ZO OZ VŠaV FPM

Bc. Viktória Jakubovičová

predsedníčka ŠP FPM