Akreditačná komisia

predseda doc. Ing. Anita Romanová, PhD. dekanka
členovia prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. Katedra podnikovohospodárska
doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD. Katedra manažmentu
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Katedra podnikových financií
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. Katedra manažmentu výroby a logistiky
doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD. Katedra informačného manažmentu

 

Edičná komisia

predseda doc. Ing. Anita Romanová, PhD. dekanka
členovia     PhDr. Ing. Sylvia Bukovová, PhD. Katedra podnikovohospodárska
doc. Ing. Zuzana Skorková, PhD. Katedra manažmentu
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Katedra podnikových financií
doc. Ing. Klaudia Gubová, PhD. Katedra manažmentu výroby a logistiky
doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. Katedra informačného manažmentu

 

Hodnotiaca komisia

predseda doc. Ing. Nora Grisáková, PhD prodekanka
členovia Ing. Jana Blštáková, PhD. prodekanka
doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD prodekan
prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA prodekan
doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA prodekanka
Dominika Šimanská zástupca študentov
Ing. Žofia Dunová tajomníčka fakulty
Mgr. Slávka Bieliková referentka

 

Disciplinárna komisia

predseda doc. Ing. Nora Grisáková, PhD. prodekanka
členovia  doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. prodekan
Dominika Šimanská zástupca študentov
Dominik Fereta zástupca študentov
Mgr. Slávka Bieliková referentka

 

Ubytovacia komisia

predseda doc. Ing. Nora Grisáková, PhD. prodekanka
členovia Mgr. Slávka Bieliková referentka
Dominika Šimanská zástupca študentov
Dominik Fereta zástupca študentov

 

Rada kvality FPM

predseda doc. Ing. Nora Grisáková, PhD. prodekanka
členovia Ing. Mária Trúchliková, PhD. Katedra podnikovohospodárska
doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. Katedra manažmentu
Ing. Ivona Ďurinová, PhD. Katedra podnikových financií
doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. Katedra informačného manažmentu
Bc. Paulína Dudová predsedníčka ŠP FPM