Zloženie Vedeckej rady Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

 

Členovia Vedeckej rady FMV EU v Bratislave

Predseda vedeckej rady

prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA

dekan FPM EU v Bratislave

 

Interní členovia Vedeckej rady

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.,

doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD. MSc.,

doc. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.,

prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.,

Ing. Katarína Grančičová, PhD.,

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.,

doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.,

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.,

doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD.,

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD. MPH,

doc. Ing. Zuzana Joniaková, PhD.,

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.,

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.,

doc. Ing. Anita Romanová, PhD.,

prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.,

doc. Ing. Marián Smorada, PhD.,

prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.,

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD.

podpredseda Vedeckej rady FPM

 

Externí členovia Vedeckej rady

Ing. Miroslava Cehelská
IBM Slovensko, s.r.o.

Ing. Marek Drnák

Ing. Peter Kubrický

Ing. Martina Marhefková, PhD.
štatutárny audítor, ProVera Consult, s.r.o.

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.
dekan Stavebnej fakulty TU v Košiciach

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
dekan Fakulty podnikovohospodářské VŠE v Prahe

Ing. Andrej Révay
Slovenská asociácia podnikových finančníkov

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
prorektorka pre akademické záležitosti, VUT Brno