Vedecká rada Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

Predseda Vedeckej rady FPM EU v Bratislave

doc. Ing. Anita Romanová, PhD., dekanka FPM

Podpredseda Vedeckej rady EU v Bratislave

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Markovič, PhD. DBA, prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

Interní členovia

doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., prodekan pre vzdelávanie

doc. Ing. Nora Grisáková, PhD., prodekanka pre rozvoj a kvalitu

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD. MBA, prodekanka pre vzťahy s verejnosťou  

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., FPM EU v Bratislave, Katedra podnikovohospodárska

doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD., Katedra podnikovohospodárska

Ing. Jakub Kintler, PhD., Katedra podnikovohospodárska, prorektor pre rozvoj, kultúru a šport

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD. MPH., Katedra manažmentu

doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD., Katedra manažmentu

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. MSc., Katedra podnikových financií

Dr. h. c. doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD., MSc., DBA, Katedra podnikových financií

doc. Ing. Marián Smorada, PhD., Katedra podnikových financií

doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD., Katedra informačného manažmentu

Externí členovia

doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D., prodekan pre vedu a výskum, Fakulta podnikovohospodářska, Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Peter Mesároš, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

prof. Ing. Mária Režnáková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

Ing. Miroslava Cehelská, IBM International Services Centre s.r.o., Employer Branding

Ing. Martin Pacek, PhD., Plant Manager, KARTESIS SK s.r.o.

Ing. Jozef Hruška, Finance Transformation and Transition Manager at PwC Central & Eastern Europe

 

Vnútorné predpisy                                                                                                                    

Rokovací poriadok Vedeckej rady FPM EU v Bratislave