Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia a prácu z domu využite nasledovné kontakty:

Otázky týkajúce sa štúdia: Ing. Zuzana Markovičová
Prihlášky na I. stupeň štúdia: Ing. Zuzana Markovičová
Prihlášky na II. stupeň štúdia: Mgr. Slávka Bieliková

Problémy v systéme AiS: Ing. Marián Smorada, PhD.
Ďalšie otázky týkajúce sa štúdia: doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

Predseda Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade 

 • s Vyhláškou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 1/2015 k organizácii štátnych skúšok, zadávania a obhajoby záverečnej práce, 
 • so Štatútom Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Poslanie a cieľ odsek (1), 
 • s Rokovací poriadok Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Postavenie a úlohy rady fondu odsek (1) písmeno c) a Článok 3 Organizovanie súťaží a podpora fakultných aktivít odsek (1), 
 • v Prílohe Rokovacieho poriadku uvedenými súťažnými podmienkami 
 • v y h l a s u j e

  SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU V AK. ROKU 2019/2020

  Súťaž prebieha v období od 1. 10. 2019 do 10. 5. 2020. 

  doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 
  predseda Rady Platinového fondu
  Fakulty podnikového manažmentu
  Ekonomickej univerzity v Bratislave

  Dokumenty:

  Oznámenie predsedu  Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave o vyhlásení súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2019/2020

  Prihláška do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2019/2020 (editovateľná)

  Spoločný seminár k záverečnej práci pre študentov končiacich ročníkov sa uskutoční:

  pre 3. ročník, I. stupeň dňa 30.9.2019 od 12:30 do 13:30 v miestnosti B1.04,

  pre 2. ročník, II. stupeň dňa 2.10.2019 od 12:30 do 13:30 v miestnosti B1.04.

  Účasť je povinná.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, aby nedochádzalo ku kolíziám v rozvrhu, pre študentov 2. ročníka, ktorí prenásajú predmet Matematika v ZS, budú vytvorené samostatné krúžky, ktoré budú vytvorené aj v centrálnom rozvrhu.

  Rozdelenie do týchto krúžkov bude zverejnené na nástenke KMA (8. poschodie) v pondelok 9.9.2019.

   

  Kurzy akéhokoľvek prvého jazyka románskeho/slovanského (kurz č. 12*) a tiež kurzy druhého jazyka talianskeho (kurzy 9* a 11) a francúzskeho (kurz č. 9*) nie sú v rozvrhu pre nízky počet prihlásených nasadzované, pretože je potrebné nájsť termín hodiny po dohode študentov zo všetkých resp. z viacerých fakúlt na stretnutí s vyučujúcim v prvom týždni semestra.

  Informácie o stretnutiach s vyučujúcimi budú zverejnené do piatka 13. 9. 2019.

   

  Do rozvrhového okienka v AISe sa treba zapísať, hoci predmet nemá priradený deň a čas – tento údaj bude doplnený podľa dohody študentov s vyučujúcim.

  *Čísla kurzov sú uvedené v názve kurzu v AISe ako posledný údaj za názvom v zátvorke.

   

   

  Prihlasovanie na rozvrh výučby cudzích jazykov prostredníctvom AIS

  V termíne 9. septembra od 8:00 hod. do 23:59 hod.

  Cudzí jazyk I.

  Prihlasujú sa študenti 1. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov 

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na nástenke a na webovej stránke FAJ.)
 • Cudzí jazyk II.

  Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa na konkrétne rozvrhové okná jednotlivých jazykov

 • angličtina, nemčina
 • francúzština, španielčina, taliančina, ruština (Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na nástenke a na webovej stránke FAJ.)
 •  

  Prihlasovanie na rozvrh telovýchovných aktivít prostredníctvom AIS

  V termíne od 13. septembra 8:00 hod. do 16. septembra 23:59 hod.

  Prihlasujú sa študenti 2. ročníka 1. stupňa EMP a FM na konkrétne rozvrhové okná.

  V prípade, že majú záujem o telovýchovné aktivity aj študenti iných ročníkov, je potrebné požiadať na študijnom oddelení o zápis predmetu Telovýchovné aktivity (0 kreditov) do zápisného listu.

   

   

  Naši študenti, otvárame výzvu na predkladanie žiadostí o študijný pobyt v zahraničí s grantovou podporu v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2020/2021

  Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, a ďalšie informácie týkajúce sa mobility 

  Zoznam univerzít je k dispozícii aj na FB, alebo na vyžiadanie u pani Slávky Bielikovej.

  Postup a termíny: 

  Úloha Miesto Deadline Check list
  Vytvoriť profil a prihlášku v portáli pre zber údajov o uchádzačoch www.studyabroad.sk 18/09/2019  
  Vložiť do portálu životopis, motivačný list, ďalšie doklady o spôsobilosti vycestovať www.studyabroad.sk 18/09/2019  
  Vytlačiť, podpísať a odovdzať prihlášku Mgr. Slávka Bieliková, D5.38 18/09/2019  

   

  Kontaktné miesta: 

  Informácie Kontaktná osoba Miesto
  Dokumentácia k výberovému konaniu Mgr. Slávka Bieliková D5.38
  Informácie o univerzitách doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. D5.33
  Informácie o grantovej podpore a organizačnej časti mobility Mgr. Andrea Szabová A3.16

   

  doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
  prodekan / vice-dean
  zahraničné vzťahy / foreign affairs

  +421/2/67295533