Predseda Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade 

  • s Vyhláškou dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 1/2015 k organizácii štátnych skúšok, zadávania a obhajoby záverečnej práce, 
  • so Štatútom Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Poslanie a cieľ odsek (1), 
  • s Rokovací poriadok Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave - Článok 1 Postavenie a úlohy rady fondu odsek (1) písmeno c) a Článok 3 Organizovanie súťaží a podpora fakultných aktivít odsek (1), 
  • v Prílohe Rokovacieho poriadku uvedenými súťažnými podmienkami 

v y h l a s u j e

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU V AK. ROKU 2021/2022

Súťaž prebieha v období od 1. 10. 2021 do 10. 5. 2022. 

doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. 

predseda Rady Platinového fondu 

Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Prílohy:

Oznámenie predsedu  Rady Platinového fondu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave o vyhlásení súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2021/2022

Prihláška do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v ak. roku 2021/2022 (editovateľná)

Upozornenie:

Prihlášku do súťaže treba odovzdať do 31. 3. 2022

V prípade krízovej situácie (v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19) súťaž bude zrušená. Oznámenie o zrušení súťaže môže byť zverejnené aj po nahratí súťažných prác do AiS2.

Súťaž prebieha výlučne len prezenčnou formou.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.