Vážená akademická obec Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu  Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS FPM EU) v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Štatútom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave a v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave uznesením č. 3 prijatým na zasadnutí AS FPM EU dňa 22. 04. 2022

vyhlasuje

voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 03. 2023 do 28. 02. 2027

Termín konania volieb:

  • 13.02. 2023 od 12.00 hod. do 15.30 hod.

a vyhlasuje

voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 03. 2023 do 28. 02. 2027

Termín konania volieb:

  • 13.02. 2023 od 12.00 hod. do 15.30 hod.

AS FPM EU uznesením č. 4 prijatým na zasadnutí AS FPM EU dňa 22. 04. 2022

schválil

volebnú komisiu v zložení:

Zamestnanecká časť: 
Ing. Jana Kissová, PhD. – KPH
doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD. –  KM
Ing. Magdaléna Kubranová, PhD. – KPF
doc. Ing. Anna Hamranová, PhD. – KIM
Ing. Mgr.  Júlia Rakovská, PhD. – KMVaL

Študentská časť: 
Dominika Šimanská
Diana Nagyova

Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPM EU organizuje a zabezpečuje volebná komisia v zmysle Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Bratislava, 22. 04. 2022

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
predseda AS FPM EU 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.