Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS FPM EU) v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  čl. 11 Štatútu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave uznesením č. 1 prijatým na zasadnutí AS FPM EU dňa 22. 04. 2022

vyhlasuje

voľby kandidáta na dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 na deň

  • 24. 10. 2022 o 12.45 hod. (prvé kolo voľby)
  •   25. 10. 2022 o 12.45 hod. (druhé kolo voľby)

AS FPM EU uznesením č. 2 prijatým na zasadnutí AS FPM EU dňa 22. 04. 2022


schválil

volebnú komisiu na voľby kandidáta na dekana FPM EU v Bratislave  v zložení:


Zamestnanecká časť: 
Ing. Jana Kissová, PhD. – KPH 
Mgr. Natália Matkovčíková, PhD. - KM
Ing. Magdaléna Kubranová, PhD. – KPF
doc. Ing. Anna Hamranová, PhD.- KIM
Ing. Mgr.  Júlia Rakovská, PhD. - KMVaL

Študentská časť: 
Dominika Šimanská
Diana Nagyova

Voľby kandidáta na dekana Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave zmysle čl. 11 Štatútu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje a zabezpečuje volebná komisia. 

Bratislava, 22. 04. 2022

prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
predseda AS FPM EU

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.