Prihlasujú sa študenti I. stupňa štúdia.

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom AIS v termíne:

22. 08. 2022  od 08:00 hod – 25. 08. 2022 do 15:30 hod.

 

Mimo tohto intervalu nie je možné sa na predmety prihlásiť.

Vybrané povinne voliteľné predmety a výberové predmety sa zapisujú do zápisného listu na ak. rok 2022/2023, 

  • povinne voliteľné predmety sú v bloku B - Povinne voliteľné predmety, 
  • výberové predmety sú v bloku C - Výberové predmety (prihlasujú sa iba študenti 2. ročníka, študenti 3. ročníka sa budú na výberové predmety prihlasovať počas zimného semestra),
  • cudzí jazyk sa nachádza v bloku A - Povinné predmety.

Podrobná obsahová náplň jednotlivých predmetov a informačné listy sú k dispozícií v AISe.

Študenti, ktorí budú v ak. roku 2022/23 zapísaní v 2. ročníku 1. stupňa štúdia sa prihlasujú na druhý cudzí jazyk na úrovni mierne pokročilý kurz č. 9 zimný semester a kurz č. 10 letný semester. Po výbere cudzieho jazyka na ZS je potrebné si rovnaký cudzí jazyk zapísať aj na LS kurz č. 10. 

Výber cudzieho jazyka sa realizuje na základe výsledkov, ktoré študenti dosiahli pri vstupnom testovaní počas letného semestra.

Upozorňujeme študentov, aby si pri výbere predmetov dôkladne skontrolovali svoj výber nakoľko študent pri prihlasovaní na predmety nemá kompetencie vybraný predmet zrušiť a vybrať si iný predmet.

Ponuka povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov na ak. rok 2022/23.

Postup prihlasovania cez AIS

V prípade problémov kontaktujte:

Do e-mailu treba napísať meno, priezvisko, št. program, ročník, číslo študentskej karty, podrobný popis problému, prípadne aj print screen obrazovky s chybou.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.