ŠTÁTNE SKÚŠKY PREZENČNOU FORMOU V AK. ROKU 2021/2022

OPRAVNÝ TERMÍN

POKYNY PRE ŠTUDENTOV

 

Opravný termín štátnych skúšok na 1. a 2. stupni štúdia sa koná:  

 • 25.08. 2022

Štátna skúška začína o 8:45 hod. a bude trvať v závislosti od počtu študentov v komisii.

Rozdelenie študentov do komisií.

Študenti sú povinní: 

 • Dostaviť sa na štátnu skúšku o 8:45 hod. a zdržiavať sa v priestore pred miestnosťou určenou na štátnu skúšku.
 • Zaslať prezentáciu záverečnej práce – do 24. 08. 2022 do 15:30 h vo formáte pptx na mailovú adresu podľa zaradenia študenta do štátnicovej komisie:
  • Komisia č. 1
  • Komisia č. 2
  • Komisia č. 3
  • Komisia č. 4
  • Komisia č. 6
  • Komisia č. 7
  • Komisia č. 8
  • Komisia č. 10
  • Komisia č. 11
  • Komisia č. 12

Je zakázané nosiť a konzumovať jedlo a nápoje v miestnosti určenej na štátnu skúšku.

Študent je povinný dodržiavať tieto protiepidemické opatrenia: 

 • osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoba podliehajúca karanténnym opatreniam, je z účasti na ŠS vylúčená;
 • vzdialenosť medzi študentmi a medzi študentmi a členmi komisie zachovať minimálne 2 metre;
 • každý študent musí používať vlastné písacie potreby;
 • každý študent si priebežne sleduje svoj zdravotný stav;
 • po celý čas konania štátnej skúšky je zakázaná konzumácia stravy a nápojov;
 • každý študent je povinný ihneď po skončení ŠS a oznámení výsledku opustiť priestory EU v Bratislave.

 Štátna skúška bude mať nasledovný priebeh:

 • Tajomník komisie skontroluje totožnosť študenta na základe predloženého preukazu študenta, občianskeho preukazu alebo iného relevantného dokladu totožnosti, na ktorom je znázornená fotografia študenta. Z predloženého dokladu študenta nie je možné zaznamenávať žiadne údaje.
 • Študent si vyžrebuje otázky z jednotlivých predmetov a komisia mu poskytne časový priestor v rozsahu cca. 15 minútna základnú prípravu k vyžrebovaným otázkam v prípade absolvovania ŠS z dvoch štátnicových predmetov, v prípade absolvovania ŠS z jedného štátnicového predmetu je čas na prípravu stanovený v rozsahu cca 8 minút.
 • Predseda komisie vyzve študenta k dodržiavaniu zásad Etického kódexu EU v Bratislave počas štátnej skúšky.
 • Štátna skúška začína obhajobou záverečnej práce a pokračuje jednotlivými predmetmi.
 • Komisia pre štátne skúšky ihneď po skončení štátnej skúšky každého študenta zasadne a na neverejnom zasadnutí rozhodne o výsledku štátnej skúšky a o výsledku štúdia každého študenta.
 • Po neverejnom zasadnutí predseda komisie oznámi každému študentovi výsledok jeho štúdia spôsobom „vyhovel“, „vyhovel s vyznamenaním“, „nevyhovel“ a upozorní ho, že v AiS2 sa študent dozvie konkrétny výsledok jednotlivých častí štátnych skúšok a výsledok štúdia.
 • Po oznámení výsledku štátnych skúšok študentovi vyzve predseda komisie študenta, abyopustil priestory EU v Bratislave.

prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
dekan FPM EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.