Tak ako každý rok, sa aj v akademickom roku 2022/2023 uskutočnil prieskum názorov študentov zameraný na ich spokojnosť s absolvovanými predmetmi. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili na uvedenom prieskume a vyjadrili svoj názor na predmety ako aj na jednotlivých vyučujúcich. Napriek nízkej účasti študentov na uvedenom prieskume chceme zdôrazniť, že každý názor študentov je pre nás dôležitý. Čo najväčšia spätná väzba od študentov môže výrazným spôsobom napomôcť k vylepšeniu pedagogického procesu a kreovaniu predmetov tak, aby boli podané zaujímavým spôsobom pre nastávajúce generácie študentov.

Konštruktívne pripomienky a názory zo strany študentov nám napomáhajú pri snahe o neustále zlepšovanie kvality výučby a vzdelávacieho procesu na všetkých katedrách Fakulty podnikového manažmentu EU v BA. Fakulta, ako aj jej jednotlivé katedry sú odhodlané pracovať na vyriešení problémov a na vytváraní neustále sa zlepšujúceho vzdelávacieho prostredia pre ich študentov.

V nasledujúcich pár riadkoch uvádzame sumárne vyhodnotenie prieskumu názorov študentov za jednotlivé katedry Fakulty podnikového manažmentu.

Katedra podnikových financií: Na základe vyhodnotenia odpovedí študentov môžeme konštatovať, že študenti boli v oboch semestroch spokojní so všeobecnou kvalitou výučby predmetov Katedry podnikových financií, čo ale neznamená, že neexistuje priestor pre jej zlepšenie. Predmety katedry boli pozitívnejšie hodnotené v letnom, ako v zimnom semestri, aj keď návratnosť dotazníkov bola na priemernej úrovni 8-16 dotazníkov za predmet. Pre zlepšenie kvality odporúčame študentom do dotazníkov uvádzať aj slovné hodnotenie, ktoré by konkrétnejšie popísalo prípadné nedostatky.

Prijaté opatrenia na zlepšenie pedagogického procesu a spokojnosti študentov: Katedra podnikových financií bude postupne rozširovať využívanie online platformy Moodle vo vyučovacom procese, čím by chcela zatraktívniť spôsob výučby pre študentov. Pri predmetoch zabezpečovaných viacerými vyučujúcimi bude vytvorená synchronizácia preberaného učiva, aby všetci študenti mali prístup k rovnakým informáciám. Pri predmetoch s horším hodnotením pedagogického procesu budú v nasledovnom akademickom roku vykonané intenzívnejšie hospitácie na základe ktorých budú prijaté dodatočné opatrenia.

Katedra manažmentu: Z analýzy odpovedí študentov v prieskume môžeme skonštatovať, že študenti boli s predmetmi na ponúkanými Katedrou manažmentu v oboch semestroch spokojní, čo naznačuje aj ich hodnotenie niektorých predmetov pod úrovňou 1,2. v slovnom hodnotení študenti častejšie uvádzali negatíva vo forme chýbajúcej spätnej väzby od učiteľov, neskorého udelenia hodnotenia a nedostatku študijných materiálov. Medzi najčastejšie spomínané pozitíva môžeme zaradiť dostatočný priestor pre diskusiu na cvičeniach, prepojenie predmetov s podnikateľskou praxou, kreativitu vo výučbe a zabezpečovaní študijných materiálov.

Prijaté opatrenia na zlepšenie pedagogického procesu a spokojnosti študentov: Na základe nízkej návratnosti dotazníkov je veľmi zložité prijať zásadné opatrenia zasahujúce do štruktúry jednotlivých predmetov. Aj napriek uvedenému, Katedra manažmentu prijíma opatrenia vo forme zdôraznenia potreby udeľovania spätnej väzby pre študentov a dodržiavania termínov pre uverejnenie výsledkov priebežného hodnotenia, audit nadväznosti prednášok a cvičení na študentmi uvedených predmetoch, hospitácie, individuálneho riešenia a rozboru odučenej hodiny u pedagógov s najhorším hodnotením od študentov.

Katedra podnikovohospodárska: V akademickom roku 2022/2023 bola realizovaná komplexná analýza, zameraná na hodnotenie spokojnosti študentov s pedagogickým procesom na Katedre podnikovohospodárskej. Výsledky ukázali diverzifikované hodnotenia, pohybujúce sa na škále od -0,65 do +3,14 na hodnotiacej škále od 1 do 4. Kým kvalifikovanosť pedagogického personálu a aplikovanosť teoretických konceptov v praxi boli hodnotené pozitívne, identifikované boli aj oblasti s potenciálom na zlepšenie. Kritické body zahrňujú dostupnosť študijnej literatúry a deficit aktívnej spätnej väzby od vyučujúcich. Nízka participácia na strane študentov a variabilita výsledkov poukazujú na nevyhnutnosť revízie metodologického prístupu k prieskumom spokojnosti študentov.

Prijaté opatrenia na zlepšenie pedagogického procesu a spokojnosti študentov: V súlade s nízkou návratnosťou dotazníkov je komplikované implementovať zásadné zmeny do štruktúry jednotlivých predmetov. Avšak, v kontexte kontinuálnej snahy o zlepšenie pedagogického procesu, katedra navrhuje nasledujúce strategické opatrenia:

1.  Optimalizácia študijných materiálov: Revízia a aktualizácia študijných materiálov zohľadňujúca identifikované nedostatky v dostupnosti a obsahu literatúry.

2.  Zavedenie pravidelnej spätnej väzby: Implementácia systematického mechanizmu spätnej väzby, ktorý umožní vyučujúcim priebežne monitorovať a reagovať na potreby študentov.

3.  Pružná didaktika: Flexibilná adaptácia učebných metód a tempa výučby s cieľom lepšie odpovedať na diverzifikované výučbové štýly a potreby študentov.

Tieto taktické intervencie sú zamerané na zlepšenie celkového pedagogického prostredia a študentskej spokojnosti, a to aj napriek limitovanému rozsahu údajov získaných z dotazníkového šetrenia.

Katedra informačného manažmentu: Analýza výsledkov prieskumu názorov študentov na predmet a učiteľa v hodnotenom akademickom roku konštatuje spokojnosť študentov s predmetmi, obsahovou náplňou predmetov ako aj vo väčšine prípadov s prístupom vyučujúcich počas pedagogického procesu. Hodnotenia vyučujúcich v jednotlivých predmetoch sa pohybujú v intervale od 1,13 po 1,67. V priemere za celé predmety sú hodnotenia na úrovni 1, 4 - 1, 7. Konštatujeme pomerne vysokú zapojenosť študentov do odpovedí v niektorých predmetoch ktorá sa pohybuje na úrovni 30 - 40 študentov. Slovné komentáre ktoré by detailnejšie vysvetľovali niektoré skutočnosti realizovaného prieskumu vo výraznej miere absentujú. Z uvedeného dôvodu je prijímanie opatrení na zlepšenie pedagogického procesu pomerne náročné.

Prijaté opatrenia na zlepšenie pedagogického procesu a spokojnosti študentov: Pri prijímaní opatrení na zlepšenie pedagogického procesu Katedra informačného manažmentu zaujala nasledovné stanovisko k slovným hodnoteniam študentov:

-   Využívanie softvérových aplikácií na jednotlivých predmetoch zodpovedá aktuálnym trendom na trhu a požiadavkám podnikovej praxe;

-   návrh na zaradenie softvérového riešenia SAP do obsahovej náplne predmetov na 1. stupni štúdia nie je možné nakoľko uvedené riešenie je zakomponované do obsahovej náplne predmetu na 2 stupni štúdia;

-   študenti majú v rámci prednášok uvedenú nadväznosť jednotlivých softvérových riešení jasne vysvetlenú a komunikovanú. Napriek uvedenému sa vyskytli pripomienky k nejasnosti v nadväznosti prednášok a cvičení. Vyučujúci sa v tomto prípade pokúsia uvádzať prepojenia ešte detailnejšie. Je ale odporúčané, aby študenti navštevovali prednášky aj cvičenia osobne, aby sa prípadné nejasnosti dali vysvetliť okamžite počas semestra;

-   výhrady ku koncepcii seminárnych prác na predmetoch boli prerokované s garantmi predmetov na zasadnutí katedry pri prítomnosti všetkých vyučujúcich dotknutých predmetov.

Celkovo môžeme konštatovať prevahu predovšetkým pozitívnych hodnotení nielen v bodovom hodnotení ale aj v dostupných slovných hodnoteniach. Na katedre boli výsledky analýzy pre konzultované s jednotlivými vyučujúcimi ako aj z garantami predmetov a boli prijaté opatrenia pre zlepšenie vyučovacieho procesu na všetkých predmetoch Katedry informačného manažmentu.

Na záver uvádzame zhodnotenie a prijaté opatrenia na úrovni fakulty: Ako bolo uvedené, v akademickom roku 2022/2023 sme ako fakulta čelili nízkemu záujmu študentov o vyjadrenie ich spokojnosti s vyučovacím procesom. Aj napriek uvedenému môžeme povedať, že popri opatreniach prijatých na jednotlivých katedrách fakulty budú gestori jednotlivých predmetov požiadaní o aktualizáciu študijnej literatúry a o preverenie jej dostupnosti pre študentov. V prípade nedostupnosti literatúry budú učebné materiály nahradené a doplnené. Všetci vyučujúci budú vyzvaní k poskytovaniu priebežnej spätnej väzby študentom a k včasnému zverejneniu výsledkov priebežných testov.

Vážime si každú spätnú väzbu, ktorú dostávame na pedagogický proces či už zo strany študentov alebo priamo hospodárskej praxe. Pripomienky študentov a ich názory nám napomáhajú v snahe o neustále zatraktívnenie našich študijných programov a o zlepšovanie kvality výučby a vzdelávania na Fakulte podnikového manažmentu.

Všetkým našim študentom by sme sa chceli poďakovať za účasť na prieskume ich spokojnosti a dúfame, že aj na základe ich podnetov budeme poskytovať stále vyššiu a vyššiu kvalitu vzdelávania.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.