Hlavným poslaním fakulty je poskytovaním vysokoškolského vzdelania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. V tomto zmysle fakulta najmä:

  1. poskytuje, zabezpečuje a organizuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a programoch v rámci všetkých troch stupňov a vykonáva najmä základný výskum. Študijné programy uskutočňuje v nadväznosti na svoje činnosti v oblasti ekonomickej vedy a v súlade s aktuálnym stavom v tejto oblasti,
  2. poskytuje ďalšie vzdelávanie,
  3. vytvára podmienky na slobodné a tvorivé vedecké bádanie a výskum, vykonáva základný a aplikovaný výskum a vývoj,
  4. organizuje a vykonáva vedecko-výskumnú činnosť zameranú na rozvoj teórie podnikovohospodárskych vied, manažmentu, podnikových financií, logistiky, informatiky a ich aplikácie v hospodárskej praxi,
  5. spolupracuje so vzdelávacími vedecko-výskumnými a inými organizáciami a inštitúciami v Slovenskej republike,
  6. organizuje medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu a výmenu informácií, študentov a zamestnancov fakulty so zahraničnými vysokými školami ekonomického zamerania,
  7. má výhradné právo udeľovať akademické tituly bakalár (v skratke „Bc.“) absolventom vysokoškolského štúdia prvého stupňa, inžinier (v skratke „Ing.“) absolventom vysokoškolského štúdia druhého stupňa, akademické tituly philosophiae doctor (v skratke „PhD.“) absolventom doktorandského štúdia,
  8. má právo prerokúvať a rozhodovať o výsledku habilitácií docentov a o udelení vedecko-pedagogického titulu „docent“ a predkladať rektorovi EU v Bratislave návrhy na vymenovanie docentov,
  9. má právo prerokúvať a predkladať rektorovi EU v Bratislave prostredníctvom predsedu vedeckej rady fakulty návrhy na vymenovanie profesorov,
  10. poskytuje knižničné a iné informačné služby.

Fakulta počas svojho „dospievania“ prešla pomerne búrlivým vývojom, ktorý bol podmienený jednak vývojom spoločenského okolia a jednak štruktúrou učiteľov a študentov. Napriek mnohým tlakom si zachovala a zachováva tvár korektného partnera vo vzťahu k Vedeniu Ekonomickej univerzity v Bratislave a ostatným fakultám univerzity, spoľahlivého partnera pre hospodársku prax a tvár stabilného a nestranného učiteľa pre všetkých záujemcov o vzdelanie. Výrazné stopy na tvári fakulty zanechali dekani, ktorí svojim konaním pozitívne ovplyvnili jej 70-ročnú históriu a s úctou na nich spomíname: 

1953 - 1956 prof. Ing. J. Pázman
1956 - 1960 prof. Ing. Š. Fišera
1960 - 1963 doc. Ing. M. Sedlák, CSc.
1963 - 1966 doc. Ing. M. Švantner, CSc.
1966 - 1969 doc. Ing. A. Piškanin, CSc.
1969 - 1970 prof. Ing. M. Janák, CSc.
1970 - 1973 doc. Ing. A. Raško, CSc.
1973 - 1985 prof. Ing. M. Leščišin, DrSc.
1985 - 1990 Dr. h. c. prof. Ing. M. Grznár, DrSc.
1990 - 1991 prof. Ing. M. Sedlák, CSc.
1991 - 1993 doc. Ing. F. Svatý, CSc.
1994 - 2000 prof. Ing. K. Zalai, CSc.
2000 - 2007 doc. Ing. Ľ. Strieška, CSc.
2007 - 2015 prof. Ing. Ľ. Szabo, CSc.
2015 - 2023 prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA
od 2023  doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

 

Naše ĎAKUJEM treba vysloviť všetkým prodekanom, predsedom akademického senátu, vedúcim katedier a oddelení a v neposlednom rade všetkým učiteľom, ktorí svojou poctivou a zodpovednou prácou zabezpečili fakulte nevymazateľné miesto vo vysokoškolskom systéme vzdelávania.

Vďaka všetkým, že môžeme budovať na histórii a pozerať do budúcnosti.