Dekanát fakulty je výkonným útvarom fakulty, ktorý: 

  1. zabezpečuje hospodársku a administratívnu činnosť fakulty,
  2. pripravuje podklady pre rozhodnutia dekana, prodekanov a tajomníka fakulty spojených s organizáciou a riadením pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, zahraničných vzťahov,  rozvoja fakulty a zabezpečuje výkon týchto rozhodnutí,
  3. usmerňuje katedry fakulty, vedúcich katedier a všetkých zamestnancov fakulty.

 

Dekanát zabezpečuje administratívne, finančné a iné operácie fakulty. Dekanát riadi tajomník fakulty. Dekanát sa člení na:

  • sekretariát dekana,
  • študijné oddelenie,
  • referát pre vedu a doktorandské štúdium,
  • referát pre sociálne záležitosti študentov a rozvoj, zahraničné vzťahy, a styk s verejnosťou,
  • referát pre mimorozpočtové zdroje,
  • informačno-dokumentačné oddelenie.

 

Kontakty

DUNOVÁ, Žofia, Ing.

DUNOVÁ, Žofia, Ing.

tajomníčka fakulty

D5.10 +421 2 6729 5510
 {dgcontactinfo 100}