Dekanát je hospodársko-správnym a výkonným útvarom fakulty, ktorý zabezpečuje činnosti v týchto oblastiach:

a. zabezpečuje hospodársku a administratívnu činnosť fakulty,

b. pripravuje podklady pre rozhodnutia dekana, prodekanov a tajomníka fakulty spojených s organizáciou a riadením pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti, zahraničných vzťahov, styku s verejnosťou, rozvoja fakulty, sociálnych otázok študentov, a zabezpečuje výkon týchto rozhodnutí, c. usmerňuje katedry fakulty a všetkých zamestnancov fakulty.

Dekanát tvoria organizačné útvary, ktoré priamo riadi dekan, prodekani a tajomník fakulty.

  • sekretariát dekana,
  • študijné oddelenie,
  • referát pre vedu a doktorandské štúdium,
  • referát pre sociálne záležitosti študentov a rozvoj, zahraničné vzťahy, a styk s verejnosťou,
  • referát pre mimorozpočtové zdroje,
  • ENTERinstitut
  • Projektové centrum

 

Kontakty

MATTEROVÁ, Stanislava, PaedDr.

MATTEROVÁ, Stanislava, PaedDr.

Asistentka dekanky

D5.36 +421 2 6729 5536