Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Katedra informačného manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava

tel: 02/672 95 634 (sekretariát)