Vedenie katedry

Vedúca katedry: doc. Ing. Anita Romanová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry: Ing. et. Ing. Benita Beláňová, PhD.

Tajomníčka katedry: doc. Ing.Anna Hamranová, PhD.

Vedecký tajomník: Ing. Michal Zelina, PhD., ACCA

Sekretárka: Katarína Semanová

 

Zameranie katedry

V období prechodu na informačnú spoločnosť je rozvoj informačného sektora, informatizácia všetkých hospodárskych odborov a všetkých oblastí hospodárskych a sociálnych aktivít dominantná. Jedným z najvýraznejších rysov informačnej spoločnosti je proces uplatňovania a využívania informatiky v spoločenskej praxi, čo do formy, tak aj do intenzity. Informačné systémy podniku, ako príklad aplikácie informačného manažmentu, sú nevyhnutnou súčasťou prostriedkov na zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozvíjanie globálnej komunikácie vytvárajúcej virtuálne komunity, na rozvoj elektronického podnikania a obchodovania, ktoré sa stáva ďalším výrazným javom súčasnej epochy. Jedným z kritických faktorov úspechu podniku v informačnej spoločnosti je kvalita riadenia. Z toho dôvodu bolo potrebné na Fakulte podnikového manažmentu vytvoriť väčší priestor v podobe katedry, ktorá bude prispievať k vytváraniu potrebných predpokladov pre budúcich manažérov na získanie konkurenčnej výhod na trhu práce. Katedra informačného manažmentu vznikla 1.9.2001. Vedúcim katedry od 01. 09. 2001 do 31. 03. 2020 bol doc. Ing. Mojmír Kokles, PhD.

 

Hlavné úlohy katedry

  • zabezpečovanie pedagogického procesu v predmetoch katedry na bakalárskom a inžinierskom štúdiu v dennej i diaľkovej forme,
  • participácia na projektoch VEGA, interných grantových úlohách a medzinárodných projektoch,
  • zabezpečenie prevádzky počítačových učební na FPM po stránke technickej, softvérovej a organizačnej, vybudovanie multimediálnej učebne,
  • zabezpečovanie implementácie informačného systému SAP R/3,
  • participácia na projektoch ďalšieho vzdelávania,
  • povinnosti vyplývajúce z členstva v Slovenskej spoločnosti pre systémovú integráciu, z členstva v pobočke SSSI - Informačné systémy,
  • styk s hospodárskou praxou, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačného manažmentu, podnikových informačných systémov, riadenia IS/IT, systémovej integrácie.