Profil výskumu katedry

Z pohľadu organizovania vedecko-výskumnej činnosti je výskum realizovaný v rámci inštitucionálnych grantov a grantov VEGA, ako aj inými výskumnými aktivitami, napr. v spolupráci s rôznymi organizáciami.

Obsahovo sa výskum katedry orientuje a bude aj naďalej orientovať na tieto oblasti:

  • výskum organizačných, ekonomických, legislatívnych, technických aspektov implementácie a prevádzky IS/IT,
  • prístupy a možnosti riešenia, využitia rôznych prostriedkov a technológií pre špecifické úlohy v rámci IS/IT, napr. CRM, SCM, elektronické podnikanie, business intelligence, atď.
  • využitie e-learningových aplikácií v pedagogickom procese,

  • analýzy a prieskumy trhu vybraných produktov a služieb IS/IT, ich dodávateľov, a zároveň aj používateľov so zameraním na podnikovú sféru,
  • analýzy a prieskumy so zameraním na digitálnu gramotnosť študentov FPM, ako aj ostatnej populácie v SR.

 

Aktuálne riešené projekty

  • Projekt VEGA 1/0336/14 Nové trendy v modelovaní podnikových procesov a optimalizácia procesných máppodnikoch
  • Participácia na projekte ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources University of Zielona Gora, Institute of Security Engineering and Labour Sciences.
  • Participácia na projekte VEGA 1/0933/14 Možnosti aplikácie nástrojov Business Intelligence na rozvoj znalostí v rámci budovania projektovo-orientovanej organizácie
  • Participácia na projekte VEGA 1/0294/13 Prognózovanie spotrebiteľských cien a objemu dane z pridanej hodnoty, pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty a iných parametrov trhových subjektov
  • Participácia na projekte VEGA 1/0316/14 Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku