Vedenie katedry

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. - vedúci katedry

doc. Ing. Klaudia Gubová, PhD. - zástupca vedúceho katedry

Mgr. Ing. Júlia Rakovská, PhD. - tajomník

Radka Herbriková - sekretárka katedry

 

Katedra manažmentu výroby a logistiky vznikla 1. 2. 1995  jej schválením v Akademickom senáte Fakulty podnikového manažmentu. Vznik KMVaL bol odpoveďou na potrebu profilovať blok predmetov zaoberajúcich sa podstatou tvorby hodnoty v podnikovom systéme, na výrobu. 

K základnému predmetu katedry, Manažmentu výroby  sme vybudovali blok deviatich naväzujúcich moderných predmetov zameraných na problematiku: logistického   a technologického riešenia transformačného procesu podniku, systémového riadenia kvality,  riadenia inovácií vo výrobnom systéme, vnútropodnikového riadenia výroby a v neposlednom rade na environmentálne aspekty výroby a špecifiká výroby vagropotravinárskom sektore.  

V roku 2002 boli do výučby zaradené ďalšie dva predmety katedry: Znalostný manažment a Procesný manažment. Katedra zabezpečuje pedagogický proces vo všetkých stupňoch štúdia: bakalárskom, inžinierskom, doktorandskom. 

Katedra je garantom špecializácie Manažment výroby a logistika.