Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Katedra manažmentu

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava

tel(sekretariát): 02/672 95 640