Vedenie katedry

Vedúca: prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH  

Zástupkyňa vedúcej katedry: doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD.

Tajomníčka: Ing. Soňa Ďurišová, PhD.

Sekretárka: Mgr. Lýdia Ďurišková

 

Katedra vyučuje manažérske disciplíny v bakalárskom a inžinierskom štúdiu v dennej i externej forme. Východiskom všetkých predmetov katedry je Manažment vyučovaný ako povinný predmet pre celú Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Sústava predmetov katedry rešpektuje systémový prístup k manažmentu z hľadiska funkčného, rozhodovacieho a informačného. Vyučované predmety poskytujú študentom nielen potrebnú sumu vedomostí a faktografických poznatkov, ale rovnaký dôraz kladie aj na rozvíjanie praktických manažérskych zručností. Takmer všetky predmety vyučované katedrou sa zaoberajú riadením podniku bez ohľadu na odvetvové a veľkostné zatriedenie. 

Katedra manažmentu sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci bakalárskeho základu štúdia sa na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Manažment. Ďalšími predmetmi zabezpečovanými katedrou významne dotvára profil absolventa daného študijného odboru.

Katedra realizuje bohatú vedeckovýskumnú činnosť. Rieši úlohy VEGA a projektov mladých vedeckých pracovníkov, pričom výsledky prezentuje na vedeckých konferenciách EU v Bratislave a jej fakultách, na vedeckých konferenciách v zahraničí, v domácich a zahraničných časopisoch a využíva ich v pedagogickom procese a v tvorbe odbornej literatúry.