Načítavam stránku...

Vedenie katedry

Vedúci: prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.

Tajomníčka: Ing. Ivana Ljudvigová, PhD.

Sekretárka: Mgr. Lýdia Ďurišková

 

Oddelenia katedry

Manažment: doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. 

Všeobecný manažment: Ing. Katarína Procházková, PhD. 

Personálny manažment: Ing. Zuzana Joniaková, PhD.

 

Katedra vyučuje manažérske disciplíny v bakalárskom a inžinierskom štúdiu v dennej i externej forme. Východiskom všetkých predmetov katedry je Manažment vyučovaný ako povinný predmet pre celú Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Sústava predmetov katedry rešpektuje systémový prístup k manažmentu z hľadiska funkčného, rozhodovacieho a informačného. Vyučované predmety poskytujú študentom nielen potrebnú sumu vedomostí a faktografických poznatkov, ale rovnaký dôraz kladie aj na rozvíjanie praktických manažérskych zručností. Takmer všetky predmety vyučované katedrou sa zaoberajú riadením podniku bez ohľadu na odvetvové a veľkostné zatriedenie. 

Katedra podnikového manažmentu sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci bakalárskeho základu štúdia sa na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Manažment. Ďalšími predmetmi zabezpečovanými katedrou významne dotvára profil absolventa daného študijného odboru.

Katedra realizuje bohatú vedeckovýskumnú činnosť. Rieši úlohy VEGA a projektov mladých vedeckých pracovníkov, pričom výsledky prezentuje na vedeckých konferenciách EU v Bratislave a jej fakultách, na vedeckých konferenciách v zahraničí, v domácich a zahraničných časopisoch a využíva ich v pedagogickom procese a v tvorbe odbornej literatúry.

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?