Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Katedra podnikovohospodárska

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava

tel: 02/672 95 570 (sekretariát)