Vedenie katedry

Vedúci katedry: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Zástupca vedúceho: Ing. Bc. Peter Štetka, PhD.

Tajomníčka katedry: Ing. Jana Kissová, PhD.

Vedecký tajomník: Ing. Bc. Peter Štetka, PhD.

Sekretárka: Albína Mituchová

 

Oddelenia katedry

Oddelenie Hodnotových procesov podniku

Vedúca: doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD.

Oddelenie Mikroekonómie a podnikových stratégií

Vedúca: doc. Ing. Nora Grisáková, PhD. 

 

História katedry

Na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave v školskom roku 1951/1952 vznikol študijný odbor ekonomika priemyslu. Zodpovednosť za tento študijný odbor dostala Katedra ekonomiky priemyslu, ktorá vznikla v školskom roku 1950/1951 vyčlenením z Ústavu priemyslu a stavebníctva. Katedra ekonomiky priemyslu, a teda aj jej pokračovateľka Katedra podnikovohospodárska, patrí medzi najstaršie katedry školy.

V roku 1990 sa Katedra ekonomiky a riadenia priemyslu premenovala na Katedru podnikovohospodársku. Katedra do roku 1992 bola gestorom študijného odboru ekonomika priemyslu a zároveň študijnej špecializácie ekonomika stavebníctva. Neskoršie bola gestorom študijného odboru podnikový ekonóm. Od školského roku 1995 gestoruje študijnú špecializáciu ekonomika podnikateľského subjektu v rámci študijného odboru ekonomika a manažment podniku. Po zavedení študijných programov v roku 2004 bola katedra gestorom dvoch programov: Ekonomika podniku a spolugestorom Manažment a ekonomické znalectvo. V rokoch 2021-2022 sa katedra podieľala na príprave  dvoch študijných programov a to Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň štúdia) a Ekonomika podniku (2. stupeň štúdia), ktoré úspešne prešli vnútornou akreditáciou.

 

Súčasnosť katedry

Katedra podnikovohospodárska sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci bakalárskeho základu štúdia sa na niektorých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Podnikové hospodárstvo. Ďalšími predmetmi zabezpečovanými katedrou významne dotvára profil absolventa daného študijného odboru. Okrem predmetov, ktoré zahŕňajú problematiku podnikovej ekonomiky,  sa  katedry aktívne podieľa na rozvoji predmetov riadenia hodnotových procesov podniku.

 

Aktivity katedry

Katedra realizuje bohatú vedeckovýskumnú činnosť. Participuje na riešení úloh VEGA, KEGA, APVV, Visegrad Fund a projektov mladých vedeckých pracovníkov, pričom jednotlivé výsledky prezentuje na vedeckých konferenciách EU v Bratislave a jej fakultách, na vedeckých konferenciách v zahraničí, v domácich a zahraničných časopisoch a využíva ich v pedagogickom procese ako aj pri tvorbe odbornej literatúry. V súčasnosti katedra pokračuje v rozvoji možností zapojenia sa do medzinárodných výskumných projektov.