Vedenie katedry

Vedúci katedry: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.

Zástupca vedúceho: Ing. Jakub Kintler, PhD.

Tajomníčka katedry: Ing. Jana Kissová, PhD.

Vedecký tajomník: Ing. Bc. Peter Štetka, PhD.

Sekretárka: Albína Mituchová

 

Oddelenia katedry

Oddelenie Hodnotových procesov podniku

Vedúca: doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD.

Oddelenie Mikroekonómie a podnikových stratégií

Vedúca: doc. Ing. Nora Grisáková, PhD. 

 

História katedry

Na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave v školskom roku 1951/1952 vznikol študijný odbor ekonomika priemyslu. Zodpovednosť za tento študijný odbor dostala Katedra ekonomiky priemyslu, ktorá vznikla v školskom roku 1950/1951 vyčlenením z Ústavu priemyslu a stavebníctva. Katedra ekonomiky priemyslu, a teda aj jej pokračovateľka Katedra podnikovohospodárska, patrí medzi najstaršie katedry školy.

V roku 1990 sa Katedra ekonomiky a riadenia priemyslu premenovala na Katedru podnikovohospodársku. Katedra do roku 1992 bola gestorom študijného odboru ekonomika priemyslu a zároveň študijnej špecializácie ekonomika stavebníctva. Neskoršie bola gestorom študijného odboru podnikový ekonóm. Od školského roku 1995 gestoruje študijnú špecializáciu ekonomika podnikateľského subjektu v rámci študijného odboru ekonomika a manažment podniku. Po zavedení študijných programov v roku 2004 je katedra gestorom dvoch programov: Ekonomika podniku a spolugestorom Manažment a ekonomické znalectvo.

 

Súčasnosť katedry

Katedra podnikovohospodárska sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci bakalárskeho základu štúdia sa na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Podnikové hospodárstvo. Ďalšími predmetmi zabezpečovanými katedrou významne dotvára profil absolventa daného študijného odboru. Okrem predmetom, ktoré zahŕňajú problematiku podnikovej ekonomiky,  sa  katedry aktívne podieľa na rozvoji predmetom ekonomického znalectva. 

 

Aktivity katedry

Katedra realizuje bohatú vedeckovýskumnú činnosť. Participuje na riešení úloh VEGA, KEGA, APVV, Visegrad Fund a projektov mladých vedeckých pracovníkov, pričom jednotlivé výsledky prezentuje na vedeckých konferenciách EU v Bratislave a jej fakultách, na vedeckých konferenciách v zahraničí, v domácich a zahraničných časopisoch a využíva ich v pedagogickom procese ako aj pri tvorbe odbornej literatúry.