Prioritné oblasti a výsledky výskumu na katedre za rok 2021-2022

 

V roku 2021-2022 prebiehalo na Katedre podnikovohospodárskej riešenie celkovo 11 projektov, z toho 4 projekty VEGA, 1 projekt KEGA, 1 medzinárodný projekt a 2 projekty mladých vedeckých pracovníkov a 3 výskumné aktivity od iných subjektov.  Uvedené projekty determinovali komplexný profil výskumu katedry v období rokov 2021-2022 a teda jej celkové vedecko – výskumné zameranie. 

Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu dosiahnuté na Katedre podnikovohospodárskej za rok 2021 možno zaradiť najmä:

 • Vymedzenie užšieho predmetu vedeckého skúmania v rámci subjektov pôsobiacich v kreatívnych odvetviach a to podľa kritéria ich ekonomickej významnosti.
 • Analyzovanie a testovanie podnikateľského rozmeruvybranej vzorky predmetu skúmania pomocou modifikovaných metód, testovanie predikčných bankrotných modelov, kompetenčného modelu zamestnanca.
 • Vymedzeniemožností transformácie nehmotných aktív subjektov kreatívneho priemyslu do finančnej podoby, vymedzenie a charakteristika jednotlivých fáz ich životného cyklu, analýza typov inovácií subjektov KP, ktorévytvárajú a implementujú a testovanie ich  inovačného procesu vo vzťahu k tvorbe ekonomickej hodnoty a to aj v kontexte vytvárania partnerských väzieb s inými subjektami.  
 • Testovanie faktorov ovplyvňujúce výkonnosť subjektov KKP a formulácia súboruodporúčaní pre manažment subjektov v KP a testovanie cenových stratégií subjektov kreatívneho priemyslu.
 • Rozhodovanie firiem na nedokonale konkurenčných trhoch, zelenej ekonomiky a užitočnosti spotrebiteľov. 
 • Výskum podmienok etického informačného systému vo vedeckovýskumných inštitúciách. 
 • Edukačný a informačný systému CONPROT, podľa cieľových skupín na EU v Bratislave i externe, pre odbornú i laickú verejnosť.
 • Identifikácia, diagnostikácia a analýzy vzťahu typológie intelektuálne znevýhodnených metód a nástrojov ich inklúzie. 
 • Zhodnotenie doterajšieho stavu problematiky rodinných podnikov na Slovensku a generačnej výmeny/nástupníctva v nich a faktorov ovplyvňujúcich nástupníctvo a generačnú výmenu ako špecifickú fázu životného cyklu v rodinných podnikoch zabezpečujúcu udržateľnosť podniku pre ďalšie generácie.
 • Mapovanie súčasného stavu problematiky trvalo udržateľného rozvoja v rodinných podnikoch, testovanie vzájomného vzťahu medzi ukazovateľmi finančnej výkonnosti a vybranými ukazovateľmi trvalo udržateľného rastu. 
 • Analýza finančného zdravia rodinných podnikov ako faktora, ktorý ovplyvňuje finančnú udržateľnosť rodinných podnikov, testovanie vybraných slovenských predikčnýchmodelov na vzorke rodinných podnikov a verifikácia predikčnej schopnosti vybraných modelov prostredníctvom ROC analýzy.

 

Prioritné oblasti výskumu Katedry podnikovohospodárskej v roku 2022 budú:

 • Pokračovanie výskumu v oblasti zelených inovácií a ich inovačnej difúzie na nedokonalých trhoch.
 • Pokračovanie výskumu udržateľného rozvoja podnikania a udržateľnej spotreby pri zachovaní trhovej konkurencieschopnosti podnikov v reálnych trhových podmienkach, s osobitným dôrazom na udržateľnú dopravu a jej dopady na podnikateľské prostredie.
 • Výskum v oblasti podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a trvalo udržateľného rozvoja.
 • Pokračovanie výskumu zodpovedajúcich modelov správania pre etiku a integritu vedeckovýskumných inštitúcií, ako aj posilnenie pozície inštitucionalizovaného udržateľného rozvoja a inklúzie prostredníctvom podpory výskumu a vzdelávania agendy 2030 a inkluzívneho diverzitného správania.