Prioritné oblasti a výsledky výskumu na katedre za rok 2020

 

V roku 2020 prebiehalo na Katedre podnikovohospodárskej riešenie celkovo 10 projektov, z toho 5 projektov VEGA, 2 projekty KEGA, 1 medzinárodný projekt a 2 projekty mladých vedeckých pracovníkov. Uvedené projekty determinovali komplexný profil výskumu katedry na rok 2020 a teda jej celkové vedecko – výskumné zameranie. 

Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu dosiahnuté na Katedre podnikovohospodárskej za rok 2020 možno zaradiť najmä:

 • Vymedzenie špecifických problémov pri meraní ekonomickej hodnoty subjektov kreatívneho priemyslu, analýza ich ekonomickej hodnoty subjektov pomocou diagnostických metód využitím tradičných účtovných informačných zdrojov, vytvorenie metodológie dotazníkového prieskumu a realizácia vlastného primárneho výskumu.
 • Vydanie dvoch vedeckých monografií v zahraničnom vydavateľstve pod názvami „Hodnotový rozmer ekoninovačnej stratégie podniku“ a „Reputácia nielen v kontexte eko-inovácií: Možnosti merania a hodnotenia reputácie a online reputácie“ ako aj zborníku vedeckých statí „Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie“.
 • Skúmanie a rozvoj metodologického aparátu podporujúceho efektívne stanovenie cien tovarov, výrobkov a služieb, na trhoch dokonalej a nedokonalej konkurencie s dôrazom na trhy sieťových odvetví, na ktoré nadväzovalo aj vydanie vysokoškolskej učebnice: Fendeková Eleonora, Kufelová Iveta: „Ceny a cenové rozhodovanie“ Wolters Kluwer, 2020.
 • Realizácia prieskumu podmienok, fungovania vzťahov a ich dôsledkov v rámci stabilizácie ľudského kapitálu v podnikoch SR, identifikácie, diagnostikácie a analýzy vzťahu typológie podnikov a ich stabilizačného správania k ľudskému kapitálu, stanovenie typologicky adekvátneho modelu stabilizácie ľudského kapitálu v podnikoch SR s definovaním determinantov ich úspešnosti, konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja v SR.
 • Vydanie vysokoškolskej učebnice, vysokoškolského skripta a zborníka vedeckých statí z oblasti ekonomického znalectva a forenzných expertíz.
 • Realizácia prieskumu spotrebiteľského správania v SR a ČR a nadväzujúceho odborného kurzu so špeciálnym zameraním na ochranu spotrebiteľakvalitu produktov – Corporate Responsibility in Practice v spolupráci BLF ako aj cyklu prednášok Podporujeme udržateľný rozvoj a zodpovedné podnikanie aj počas online výučby v druhej vlny pandémie, v AJ so špeciálnym zameraním na ochranu spotrebiteľa, vrátane prípravy diverzifikovaného komplexného systému informovanosti, popularizácie a diseminácie o ochrane spotrebiteľa (CONPROT).
 • Aplikácia determinantov inovačného potenciálu na podniky automobilového priemyslu, kreovanie systému manažmentu a organizačných štruktúr, príprava a odsúhlasenie systému plánov a nastavenie metodiky systému financovania.
 • Systematizácia ekonomicko-legislatívnych nástrojov na presadenie trvalo udržateľnej spotreby a výroby, vrátane preskúmania spôsobov merania pokroku v dosahovaní udržateľnej spotreby a výroby pomocou ukazovateľov vymedzených v stratégiách, politikách a akčných plánoch EÚ a SR.

Prioritné oblasti výskumu na katedre v roku 2021

Zameranie výskumu v roku 2021 bude orientované na naplnenie cieľov ďalšej etapy riešenia výskumných projektov, ktoré si stanovili jednotlivé riešiteľské kolektívy. Výskum na katedre bude dimenzovaný v riešení parciálnych cieľových otázok projektov, primárne zameraných na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja podnikov predovšetkým prostredníctvom zavádzania inovácií. Táto integrálna oblasť bude rozdelená na nasledujúce parciálne oblasti skúmania:

 • Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu
 • Difúzia a dôsledky zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie
 • Sociálno-ekonomické determinanty trvalo udržateľnej spotreby a výroby z hľadiska vplyvu na výkonnosť a konkurencieschopnosť podnikov
 • Vytvorenie zodpovedajúceho modelu správania pre etiku a integritu inštitúcií v oblasti vedeckovýskumných aktivít na báze medzinárodnej komparácie a nastavenie systému determinujúcich atribútov pre jeho efektívnu implementáciu a fungovanie

Integrácia a systematizácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, s primárnou orientáciou na potravinovú bezpečnosť, za účelom  modelovania adekvátneho spotrebiteľského správania