Výskumné projekty riešiteľov katedry podnikovohospodárskej realizované v akademickom roku 2013/2014  sa zameriavali na oblasti zodpovedného podnikania MSP, definovania štandardov CSR, zistenie, analýzu, komparáciu a hodnotenie legislatívy pre účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií, návrhy adekvátnych spôsobov preventívneho predchádzania krízovému stavu  podnikateľských subjektov, na rozbor jednotlivých metód podnikovej diagnostiky, regulácie monopolov na nadnárodných trhoch. Zadefinovaním počiatočného skúmaného stavu a modelov riešenia stanovenej problematiky sa dosahujú riešenia s reálne testovanými aplikáciami. Výsledky skúmaných oblastí majú reálne prepojenie na praktickú sféru a definovanie adekvátneho cieľového modelového správania.

 

Ciele výskumu katedry na akademický rok 2014/2015 sú nasledovné:  

  • zistenie, analýza, komparácia a hodnotenie legislatívy pre účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií, ekonomické kompetencie podnikov na princípe VZ, hospodárenie s projektovými prostriedkami medzinárodného charakteru,
  • pomocou vybraných analytických metód a nástrojov navrhnúť adekvátne spôsoby preventívneho predchádzania krízovému stavu  podnikateľských subjektov vychádzajúc z poznatkov  historického  vývoja  svetových hospodárskych kríz,
  • vedecká analýza je zameraná na rozbor jednotlivých metód podnikovej diagnostiky a systémov včasného varovania a ich možné prispôsobenie konkrétnym podmienkam v podnikoch,
  • teória regulácie monopolov na nadnárodných trhoch dominantných subjektov sieťových odvetví s vysokým stupňom koncentrácie a v prostredí produktovej a cenovej diferenciácie,  
  • príprava stratégie zodpovedného podnikania MSP (podľa typológie podnikov), 
  • realizácia výskumu existujúceho stavu dobrovoľníctva v podnikoch SR (všetky typy).