Vedenie katedry

Vedúci: doc. Ing. Marián Smorada, PhD.

Tajomník: Ing. Lenka Kalusová, PhD.

Sekretárka: Marcela Sabová

 

Oddelenia katedry

Finančný manažment

Podnikové financie

Dane a finančné plánovanie

 

História katedry

Katedra podnikových financií vznikla v roku 1991, kedy sa jednotná Katedra financií s celoškolskou pôsobnosťou rozdelila na tri katedry, a to na Katedru verejných financií, Katedru peňažníctva a Katedru podnikových financií. Prvé dve zostali pôsobiť na Národohospodárskej fakulte, Katedra podnikových financií v súlade so svojím odborným zameraním prešla na Fakultu podnikového manažmentu. Vedúcim Katedry podnikových financií od jej vzniku až do 1. apríla 1994 bol prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Dňa 1. septembra 1994 bol menovaný a vedúcim katedry prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc., ktorý svoju funkciu zastával viac ako 14 rokov. V priebehu roka 2008 bol poverený vedením katedry Ing. Eduard Hyránek, PhD, ktorý bol do funkcie vedúceho katedry menovaný 1. marca 2009. Od 15. februára 2023 je povereným vedúcim katedry doc. Ing. Marián Smorada, PhD.

 

Súčasnosť katedry

Katedra podnikových financií sa podieľa na výchove ekonómov a manažérov podnikov na všetkých stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. V rámci inžinierskeho základu štúdia sa na viacerých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje študijný predmet Podnikové financie. Ďalších 18 predmetov zabezpečovaných katedrou významne dotvára profil absolventa študijného odboru všeobecný manažment, špecializácie finančný manažment.

 

Aktivity katedry

Vedecko-výskumná činnosť; Spolupráca s inštitúciami z hospodárskej praxe - organizácie a podniky; konzultačná a prednášková činnosť; činnosť v komisiách a iných orgánoch mimo Ekonomickej univerzity.