Vo vedecko-výskumnej činnosti Katedra podnikových financií ešte v roku 1998 úspešne ukončila riešenie grantovej výskumnej úlohy "Rozvoj teórie finančného manažmentu podniku v podmienkach globalizácie ekonomiky". Za vyriešenú výskumnú úlohu Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV udelila riešiteľom výskumnej úlohy certifikát so záverečným hodnotením "splnili ciele vynikajúco". Neskôr členovia katedry podieľali na riešení grantovej úlohy "Rozvoj teórie finančného manažmentu podniku v podmienkach globalizácie ekonomiky" a "Vplyv globalizácie na finančný a daňový systém. Doba riešenia výskumných úloh bola januára 2002 až do decembra 2004. V súčasnosti je v rámci katedry zložených niekoľko riešiteľských skupín pracujúcich na projektoch VEGA, z ktorých niektoré už boli úspešne ukončené.

 

VEGA č. G177 (1/3820/06) s názvom Rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ.

Vedúca projektu: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Doba riešenia 2006 – 2008.


VEGA č. G207 (1/4596/07) s názvom Nehmotný majetok podniku (duševné vlastníctvo) a spôsoby jeho ohodnocovania v podmienkach SR ako člena EÚ.

Vedúca projektu: doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Doba riešenia 2007 – 2008.


VEGA č. G208 (1/4585/07) s názvom Globalizácia finančných trhov a jej dopad na medzinárodný finančný manažment.

Vedúca projektu: doc. Dr. Ing. Polednáková. Doba riešenia 2007 – 2009.


VEGA č. G242 (1/0165/08) s názvom Interakcie rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej hodnoty podniku.

Vedúci projektu: Ing. Eduard Hyránek, PhD. Doba riešenia 2008 – 2010.


VEGA č. G245 (1/0425/08) s názvom Metódy a modely analýzy výkonnosti a predikcie finančnej situácie slovenských podnikov.

Vedúci projektu: prof. Ing. Karol Zalai, CSc. Doba riešenia 2008 – 2010.


VEGA č. G247 (1/0372/08) s názvom Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ.

Vedúca projektu: Ing. Alena Tóthová, PhD. Doba riešenia 2008 – 2010.


VEGA č. G249 (1/0276/08) s názvom Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri  uplatnení princípov behaviorálnych financií.

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Markovič, PhD. Doba riešenia 2008 – 2010.


VEGA č. G249 (1/0872/09) s názvom Nové trendy finančného rozhodovania podniku a ich vplyv na rast trhovej hodnoty.

Vedúca projektu: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc. Doba riešenia 2009 – 2011.


VEGA č. 1/1071/12 s názvom Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku.

Vedúci projektu: Ing. Eduard Hyránek, PhD. Doba riešenia 2012 – 2014.


VEGA č. 1/0754/11 s názvom Nové trendy v medzinárodnom zdanení a ich vplyv na zdanenie podnikateľskej sféry.

Vedúca projektu: doc. Ing. Gizela Lénártová, PhD. Doba riešenia 2011 – 2012.


VEGA č. 1/0187/11 s názvom Identifikácia a experimentálne skúmanie determinantov finančného rozhodovania o dlhodobých investíciách v podmienkach ekonomických kríz.

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Markovič, PhD. Doba riešenia 2011 – 2013.


VEGA č. 1/0042/13 s názvom Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR

Vedúci projektu: Ing. Miloš Bikár, PhD. Doba riešenia 2013 – 2015.


VEGA č. 1/0064/13 s názvom Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR

Vedúci projektu: doc Ing. Gizela Lénártová, PhD. Doba riešenia 2013 – 2015.


VEGA č. 1/0004/13 s názvom Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku

Vedúci projektu: doc. Ing. Elena Fetisovová, CSc.. Doba riešenia 2013 – 2015.


VEGA č. 1/0396/13 s názvom Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze

Vedúci projektu: prof. Ing. Karol Zalai, CSc.. Doba riešenia 2013 – 2014. 


VEGA č. 1/0008/14 s názvom Kľúčové trendy vo finančnom rozhodovaní manažérov v podmienkach nestabilných finančných trhov

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Markovič, PhD. Doba riešenia 2014 – 2016. 


KEGA č. 042EU-4/2015 s názvom Ekonomická analýza podniku (Praktikum) 

Vedúci projektu: Ing. Daniela Tučníková, PhD. Doba riešenia 2015 – 2016. 


VEGA č. 1/0662/15 s názvom Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch 

Vedúci projektu: doc. Dr. Ing. Anna Polednáková. Doba riešenia 2015 – 2017. 


KEGA č. 041EU-4/2015 s názvom Nové trendy v zefektívňovaní daňovej správy v rámci EÚ 

Vedúci projektu: Ing. Katarína Vavrová. Doba riešenia 2015 – 2016. 


VEGA č. 1/0067/15 s názvom Verifikácia a implementácia modelovania výkonnosti podniku v nástrojoch finančného rozhodovania 

Vedúci projektu: doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Doba riešenia 2015 – 2017.