Načítavam stránku...
 • študijné pobyty
 • študentské stáže
 • absolventské stáže
 • letné školy
 • predmety v cudzích jazykoch
 • programy v cudzích jazykoch
 • učiteľské mobility
 • zamestnanecké mobility
 • spolupráca so zahraničnými univerzitami

 

Hlavným cieľom riadenia zahraničných vzťahov Fakulty podnikového manažmentu je spolupodieľať sa na plnení dlhodobého zámeru Fakulty podnikového manažmentu a spolupracovať na rozvoji zahraničných vzťahov Ekonomickej univerzity.  Súčasťou dlhodobého zámeru Fakulty podnikového manažmentu v oblasti zahraničných vzťahov sú nasledovné ciele:

 1. Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu fakulty s univerzitami a vysokými školami ekonomického zamerania susediacich krajín a krajín Európskej únie a rozvinúť spoluprácu s mimoeurópskymi excelentnými zahraničnými univerzitami.
 2. Pokračovať v trende rastu realizácie pobytov učiteľskej a študentskej mobility intenzívnou propagáciou prínosov oboch druhov mobilít, ako aj prípravou na nominácie. Zdôrazňovať význam mobilít ako investície do osobného rozvoja a formy reprezentácie fakulty aj krajiny.
 3. Budovať možnosti štúdia v cudzích jazykoch v hlavných programoch a na všetkých stupňoch štúdia fakulty. Podnecovať rozvoj kompetentnosti učiteľovzabezpečovať pedagogický proces v cudzích jazykoch a spôsobilosť študentov plnohodnotne študovať v cudzích jazykoch.
 4. V spolupráci s vedením univerzity spolupodieľať sa na rozvoji udeľovania dvojitých diplomov a spoločných diplomov s univerzitami krajín Európskej únie na všetkých stupňoch štúdia.

Double Degree program

Program General Management, vyučovaný na druhom stupni štúdia v anglickom jazyku má uzatvorenú zmluvu od dvojitom diplome s EM Strasbourg Business School.

http://www-english.em-strasbourg.eu/

Program Všeobecný manažment na druhom stupni štúdia má uzatvorenú zmluvu o dvojitom diplome s programom Management na Fakulte podnikovohospodářské, Vysoká škola ekonomická, Praha.

http://fph.vse.cz/

 

Fakulta reaguje na iniciatívu uzavrieť ďalšie zmluvy o dvojitých dipolomoch, ktoré sa vzťahujú na všetky stupne štúdia s The Business School Nigbo University, Čína.

http://www.nbu.edu.cn/

Zámerom rozvoja zahraničných vzťahov formou programov dvojitých dipolomov, je vytvoriť ďalší priestor pre internacionalizáciu štúdia a formovanie medzinárodných sieti vedecko-výskumnej spolupráce.  

FaLang translation system by Faboba

Interreg Central Europe projekty, do ktorých je fakulta zapojená

ENTER transfer for Combinations

RESTAURA for Combinations

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?