Študenti FPM môžu vstúpiť do programov dvojitých diplomov (Double Degree Program). Študent FPM  môže byť súbežne študentom partnerskej fakulty FPM, ktorá má kompatibilný študijný program. Študent absolvuje polovicu štúdia na FPM a polovicu štúdia na partnerskej fakulte v zahraničí. Po absolvovaní DD programu získava dva vysokoškolské diplomy. Štúdium na partnerských školách FPM je spravidla bezplatné. Fakulta je členom konzorcia pre dvojité diplomy www.cidd.org

 

strassbourg.png
  • Program General Management, vyučovaný na druhom stupni štúdia v anglickom jazyku má uzatvorenú zmluvu od dvojitom diplome s EM Strasbourg Business School.
  • vse.png
  • Program Všeobecný manažment na druhom stupni štúdia má uzatvorenú zmluvu o dvojitom diplome s programom Management na Fakulte podnikovohospodářské, Vysoká škola ekonomická, Praha. 
  • ningbo.png
  • Program Ekonomika a manažment podniku na 1.stupni a program má uzatvorenú dohodu o dvojitom diplome s programom 2+2 Bachelor program at  The Business School, Ningbo University 
  • Program Všeobecný manažment na 2.stupni a General Management na 2. Stupni, majú uzatvorenú zmluvu o dvojitom diplome s programom, 2,5 Master’s program at The Business School, Ningbo University
  • fwhs.png Fakulta reaguje na iniciatívu uzavrieť ďalšie zmluvy o dvojitých dipolomoch, ktoré sa vzťahujú na bakalársky stupeň štúdia s University of Applied Sciences Würzburger-Schweinfurt

    chcem2diplomy.png