Fakulta podnikového manažmentu je jednou z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá poskytuje vysokoškolské ekonomické vzdelanie s orientáciou na prípravu manažérov a ekonómov pre podnikovú a podnikateľskú sféru. 

Fakulta uskutočňuje prijímacie konanie len na akreditované študijné programy v rámci bakalárskeho štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia. 

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vysokoškolské štúdium 3-stupňové. 1. stupeň predstavuje bakalárske štúdium, ktorého štandardná dĺžka je tri roky. 2. stupeň tvorí inžinierske štúdium a jeho štandardná dĺžka je dva roky a 3. stupeň štúdia predstavuje doktorandské štúdium. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme je päť rokov. Štúdium na Ekonomickej univerzite je organizované na základe kreditového systému v súlade s vyhláškou o kreditovom systéme štúdia.

 

Učebné plány 

1. stupeň štúdia

 

2. stupeň štúdia