Fakulta podnikového manažmentu je jednou z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá poskytuje vysokoškolské ekonomické vzdelanie s orientáciou na prípravu manažérov a ekonómov pre podnikovú a podnikateľskú sféru. 

Fakulta uskutočňuje akreditované študijné programy v rámci bakalárskeho štúdia, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia. Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vysokoškolské štúdium 3-stupňové. 1. stupeň predstavuje bakalárske štúdium, ktorého štandardná dĺžka je tri roky. Štúdium na Ekonomickej univerzite je organizované na základe kreditového systému v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prvý stupeň štúdia je ukončený štátnou skúškou a obhajobou záverečnej (bakalárskej) práce. Jeho absolvent získa titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“). Po absolvovaní bakalárskeho štúdia a splnení podmienok pre inžinierske štúdium môže študent pokračovať v 2-ročnom inžinierskom štúdiu v akreditovaných študijných programoch.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu „ekonomika a manažment podniku“ je spôsobilý zastávať odborné ekonomické pozície v podnikateľskej sfére, manažérske pozície na nižších a stredných stupňoch riadenia, ktoré vyžadujú základné znalosti o ekonomických súvislostiach podnikateľskej činnosti, doplnené o hlavné aspekty finančnej, informačnej a celkovej ekonomickej, manažérskej a informačnej gramotnosti. Svojou kompetentnosťou môže napĺňať poslanie osoby spôsobilej samostatného ekonomického a manažérskeho myslenia. Kritickým pohľadom na ekonomické procesy a javy je schopný analyzovať príčiny, identifikovať parciálne riešenia a v spolupráci s ďalším členmi tímu prispievať ku generovaniu a implementácií riešení konkrétnych ekonomických a manažérskych úloh. Vďaka analytickým zručnostiam, doplneným o zvládanie vybraných produktov IS/IT, je schopný zúčastňovať sa pracovných rokovaní, na ktorých dokáže prezentovať výsledky svojich analýz ako aj konkrétne riešenia, ku ktorým dospel pri nasadení rôznych poznatkov manažérskych disciplín. Jazyková kompetencia absolventa sa prejavuje nielen v spôsobilosti vyhľadávať dostupné informácie v rôznych jazykových mutáciách, ale súčasne aj v zapájaní sa do tímovej práce a diskusií, pri argumentácii riešení a presadzovaní odborných názorov. Svoje vedomosti dokáže aplikovať pri riadení malých kolektívov, resp. ako podporný pracovník vybraných funkčných útvarov podniku. Absolvent tohto študijného programu má možnosť priameho uplatnenia v podnikateľskej praxi, príp. je kvalifikovaný pre ďalší stupeň vysokoškolského štúdia. Nadobudnutou ekonomickou a podnikateľskou kompetentnosťou je predurčený pre oblasť samozamestnávania, pri rozvíjaní drobného (rodinného) podnikania. Súbor ekonomických a manažérskych znalostí, s dôrazom na základné témy z oblasti podnikovohospodárskej náuky a manažérskych teórií, doplnené o vybrané problémy finančného riadenia a komplexný záber informačnej gramotnosti a prezentačných techník, umožňuje vhodným spôsobom reprezentovať podnikateľskú prax aj v ďalších oblastiach ekonomického života.

Študijný program v anglickom jazyku

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodná spolupráca fakulty a uznanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetentnosti umožňuje študentovi uchádzať sa, na prvom stupni štúdia, o štúdium v systéme dvojitých diplomov, ktoré má fakulta zmluvne dohodnuté. Okrem toho, v rámci internacionalizácie štúdia je umožnené študentovi nadobúdať nevyhnutné zručnosti v zahraničnom priestore, účasťou na študijných alebo stážových pobytoch, pričom študent má garantované uznanie dovezených kreditov.

Vzdelávacie ciele

  • získanie teoretického základu z oblasti podnikovohospodárskej náuky, manažmentu, podnikových financií a podnikovej informatiky so schopnosťou jeho praktickej aplikácie v podnikateľskom priestore a rozvinutie poznania o medzinárodný pohľad na dané problematiky;
  • schopnosť identifikácie, triedenia, analýzy a spracovania relevantných informácií o aktuálnej situácii podnikateľského subjektu, schopnosť kritického vyhodnotenia, prezentovania, komunikácie a interpretácie záverov v dvoch cudzích jazykoch;
  • schopnosť orientovať sa v ekonomickom prostredí; organizovať prácu menšieho kolektívu, sledovať nové informácie v odbore a využívať ich vo svojej praktickej činnosti, dbať na dodržiavanie etických princípov;
  • schopnosť podnikateľsky myslieť a rozvíjať drobné podnikanie pri dodržiavaní princípov spoločenskej zodpovednosti.

Študijné plány

Ekonomika a manažment podniku v slovenskom jazyku

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

 

Sprievodca štúdium

Detailnejšie informácie o študijných programoch, vzdelávacích cieľoch, vzdelávacích výstupoch a dôležité kontakty nájdete v Sprievodcovi štúdiom.