Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia v ak. roku 2021/2022

Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2020/2021 na 3-ročné denné a 4-ročné externé štúdium v akreditovanom študijnom programe ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Prijímacia skúška sa bude konať dňa 25. júna 2021 od 9.00 h (piatok) v prostredníctvom platformy MS Teams. Uchádzači dostanú inštrukcie o spôsobe komunikácie na e-mailovú adresu, ktorú uvedú v prihláške.   

Termín na podávanie elektronických prihlášok na študijný program FPM je do 10. júna 2021.

Uchádzačom bude zaslaná pozvánka na prijímací pohovor.

Materiály k prijímaciemu konaniu:

Oznam FPM o začatí prijímacieho konania na III. stupeň štúdia v ak. roku 2021/2022,  dňa 25. 6. 2021

Zásady prijímacieho konania na Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave na akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác FPM na ak. rok 2021/2022

Tézy na prijímacie konanie doktorandské štúdium na ak. rok 2021/2022

Projekt dizertačnej práce k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium (editovateľný vzor)

Prihláška (v AiS2)