Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia v ak. roku 2020/2021

Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2020/2021 na 3-ročné denné a 4-ročné externé štúdium v akreditovanom študijnom programe ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažmen.

Prijímacia skúška sa bude konať dňa 26. júna 2020 od 9.00 h (piatok) v miestnosti A6.04 Dolnozemská 1/b, Bratislava.

 Termín na podávanie elektronických prihlášok na študijný program FPM je do 20. júna 2020.

Uchádzačom bude zaslaná pozvánka na prijímací pohovor.

Materiály k prijímaciemu konaniu:

Oznam FPM o začatí prijímacieho konania na III. stupeň štúdia v ak. roku 2020/2021,  dňa 26. 6. 2020

Zásady prijímacieho konania na Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave na akademický rok 2020/2021

Témy dizertačných prác FPM na ak. rok 2020/2021

Tézy na prijímacie konanie pre doktorandské štúdium na ak. rok 2020/2021

Projekt dizertačnej práce k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium (editovateľný vzor)

Prihláška (v AiS2)

Harmonogram ak. roka 2020/2021 doktorandské štúdium