Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia v ak. roku 2024/2025

Prijímacie konanie na III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) v akademickom roku 2024/2025 na 3-ročné denné a 4-ročné externé štúdium v akreditovanom študijnom programe ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Prijímacia skúška sa bude konať dňa 28. júna 2024 od 9.00 h (piatok). Uchádzači o štúdium dostanú inštrukcie o spôsobe komunikácie a podrobnejšie informácie na e-mailovú adresu, uvedenú v prihláške.   

                                                   Termín na podávanie elektronických prihlášok je do 13. júna 2024.

Uchádzačom bude následne zaslaná pozvánka na prijímací pohovor.

Materiály k prijímaciemu konaniu:

Oznam FPM o začatí prijímacieho konania na III. stupeň štúdia na ak. r. 2024/2025

Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác FPM na ak. rok 2024/2025

Tézy na prijímacie konanie doktorandské štúdium na ak. rok 2024/2025

Projekt dizertačnej práce k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium (editovateľný vzor)

Prihláška (v AiS2)